Финансије

Позив за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума обликованом по партијама: Сервисирање УПС Система - ЈН 324/19
Позив
Документација
Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Oбaвeштeњe o oбустaви пoступкa зa пaртиjу 2