Финансије

Позив за подношења понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума - Остале текуће поправке и одржавање опреме ПУ за град Београд, ЈН број 359/19
Позив
Документација
Одговoр на питање
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу оквирног споразума