Финансије

Позив за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке добара - Риба свежа и замрзнута, ЈН број 60/20
Позив
Документација
Oдлукa о закључењу оквирног споразума