Финансије

Позив за достављање понуда за отворени поступак јавне набавке услуга: Одржавање продукционог софтвера (апликативни, database сервери и сервери посебне намене), обликована по партијама, ЈН број 361/19
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за партију 1