Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара: Набавка фотокопир апарата и мултифункционалних уређаја, ЈН 353/19
Позив
Документација
Oбавештење о продуженом року за доставу понуда
Oдлукa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору