Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума: Аутоматска перионица са четкама за прање возила са уградњом, ЈН број 245/19
Позив
Документација