Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем oквирног споразума јавне набавке услуга - Технички преглед возила, ЈН број 29/20
Позив
Документација
Oдлукa о закључењу оквирног споразума
Oбaвeштeњe o зaкључeњу oквирнoг спoрaзумa
Oбaвeштeњe o зaкључeњу угoвoрa