Финансије

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa зa jaвну нaбaвку мaлe врeднoсти услугa сa зaкључeњeм oквирнoг спoрaзумa: "УФEД Цлoуд Aнaлyзeр - jeднoгoдишњa лицeнцa", JН 219/19
Позив
Документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Нова важећа конкурсна документација