Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем oквирног споразума јавне набавке добара: Регистрофонски уређај, ЈН 290/19
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума