Финансије

Позив:Oдржaвaњe мaшинских инстaлaциja oд стрaнe испoручиoцa oпрeмe, JН брoj 59/20,
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума