Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара: Конзервирани месни производи, ЈН 6/20
Позив
Документација
Одговор на питање
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Oбавештење о закљученом оквирном спoразуму
Oбавештење о закљученом уговору