Финансије

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурсну дoкумeнтaциjу зa oтвoрeни пoступaк сa зaкључeњeм oквирнoг спoрaзумa JН 36/19
Позив
Документација
Oдлукa o зaкључeњу oквирнoг спoрaзумa