Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем Оквирног споразума јавне набавке добара - Сокови воћни, ЈН 72/20
Позив
Документација
Oдговори на питања-појашњење
Oдлукa о закључењу оквирног споразма