Građani

Promena prebivališta stranca

Prebivalište je mesto u kome se stalno nastanjeni stranac nastanio sa namerom da u njemu stalno živi i smatra se prijavljenim danom odobrenja stalnog nastanjenja.

Prijava promene adrese prebivališta vrši se na obrascu promene adrese prebivališta (Obrazac 3) kod nadležnog organa na čijoj teritoriji je nova adresa prebivališta stranca, uz overenu pismenu saglasnost vlasnika stana ili lica koje on ovlasti.

Stranac na stalnom nastanjenju je dužan da u roku od osam dana od dana promene prebivališta o tome obavesti nadležni organ.