Građani

Privremeni boravak

PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA PRIVREMENI BORAVAK

Zahtev za odobrenje privremenog boravka podnosi se u Policijskoj upravi za grad Beograd, Upravi za strance i područnim policijskim upravama ili elektronskim putem, u zavisnosti od adrese boravišta ili stanovanja stranog državljanina, organizacionim jedinicama koje su nadležne za boravak i kretanje stranih državljana na teritoriji Republike Srbije.

Zahtev za odobrenje ili produženje privremenog boravka podnosi se lično i u prilogu zahteva dostavlja se kompletna dokumentacija, odnosno svi propisani dokazi. Po zahtevu ovlašćenog službenog lica, zahtev se može dopuniti dodatnim dokazima.

Zahtev za produženje privremenog boravka podnosi se najranije tri meseca, a najkasnije do isteka odobrenog privremenog boravka.

Lični dokument koji se prilaže uz zahtev mora važiti najmanje tri meseca duže od perioda na koji se traži odobrenje privremenog boravka.

Stranac je dužan da u Republici Srbiji boravi u skladu sa svrhom za koju je privremeni boravak odobren.

Bliži uslovi za odobrenje privremenog boravka propisani su Pravilnikom o bližim uslovima za odobrenje privremenog boravka, izgledu zahteva za odobrenje privremenog boravka, izgledu i načinu unošenja nalepnice privremenog boravka u stranu putnu ispravu.


 POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ODOBRENjE PRIVREMENOG BORAVKA

Zapošlјavanje

 • uredno popunjen zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 • važeći lični ili službeni pasoš
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse
 • prijava adrese boravišta ili stanovanja u Republici Srbiji
 • izvod o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Republici Srbiji;
 • ugovor o radu, ugovor o delu ili drugi ugovor kojim se dokazuje radno angažovanje stranca u Republici Srbiji u skladu sa propisima o radu;
 • izveštaj organizacije nadležne za poslove zapošlјavanja o ispunjenosti uslova za zapošlјavanje, kada se radni odnos zasniva prvi put, odnosno fotokopija rešenja-radna dozvola kada se privremeni boravak produžava.

 

 • Zapošlјavanje – lice upisana u rešenje o registraciji

 

Zapošlјavanje - ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa stranim pravnim licem za stranca upućenog na rad u Republiku Srbiju

 • uredno popunjen zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 • važeći lični ili službeni pasoš
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse
 • prijava adrese boravišta ili stanovanja u Republici Srbiji
 • izvod o registraciji pravnog lica u Republici Srbiji
 • ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa stranim pravnim licem
 • odluka stranog pravnog lica o upućivanju ili delegaciji radnika u pravno lice koje je registrovano u Republici Srbiji, ukoliko to nije regulisano ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji
 • potvrda pravnog lica koje je registrovano u Republici Srbiji, o radnom angažovanju stranog državlјanina.
 • fotokopija rešenja -radna dozvola kada se privremeni boravak produžava.

Zapošlјavanje - stranac koji se kreće u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu u cilјu privremenog upućivanja, odnosno premeštanja na rad u pravno lice koje je registrovano u Republici Srbiji

 • uredno popunjen zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 • važeći lični ili službeni pasoš
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse
 • prijava adrese boravišta ili stanovanja u Republici Srbiji
 • izvod o registraciji pravnog lica u Republici Srbiji;
 • odluka stranog pravnog lica o upućivanju ili delegaciji radnika u pravno lice koje je registrovano u Republici Srbiji;
 • potvrda pravnog lica koje je registrovano u Republici Srbiji o radnom angažovanju stranog državlјanina
 • fotokopija rešenja - radna dozvola kada se privremeni boravak produžava.

Zapošlјavanje - profesionalno angažovanje u sportskom klubu

Zapošlјavanje – volonter

Zapošlјavanje – akreditovani strani novinar

Zapošlјavanje - eksperti angažovani na realizaciji projekata u saradnji sa drugim državnim organima

 

2. Po osnovu školovanja:

Školovanje – studiranje – učenje srpskog jezika

 • uredno popunjen zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 • važeći lični ili službeni pasoš
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse
 • prijava adrese boravišta ili stanovanja u Republici Srbiji
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka 
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka
 • potvrda o upisu u verifikovanu osnovnu ili srednju školu, odnosno akreditovanu visokoškolsku obrazovnu ustanovu;
 • potvrda o upisu u organizaciju registrovanu za ostalo obrazovanje ili učenje jezika (ako je u pitanju učenje srpskog jezika);
 • izvod o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Republici Srbiji u kome je navedeno da se bavi obrazovanjem kao pretežnom delatnosti, odnosno potvrdu da je obrazovna ustanova verifikovana ili akreditovana u Republici Srbiji

Učestvovanje u programima međunarodne razmene učenika ili studenata

 • uredno popunjen zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 • važeći lični ili službeni pasoš
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse
 • prijava adrese boravišta ili stanovanja u Republici Srbiji
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka 
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka
 • izvod o registraciji pravnog lica u Republici Srbiji;
 • potvrda o upisu u verifikovanu osnovnu ili srednju školu, odnosno akreditovanu visokoškolsku obrazovnu ustanovu u okviru programa međunarodne razmene učenika i studenata i dokaz da je program međunarodne razmene učenika i studenata odobren od strane ministarstva nadležnog za prosvetu i nauku

Specijalizacija, stručna obuka ili praksa

 • uredno popunjen zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 • važeći lični ili službeni pasoš
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse
 • prijava adrese boravišta ili stanovanja u Republici Srbiji
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka 
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka
 • izvod o registraciji pravnog lica u Republici Srbiji;
 • potvrda pravnog lica koje organizuje specijalizaciju, obuku ili praksu u Republici Srbiji, u kojoj je naveden datum početka i završetka specijalizacije, stručne obuke i prakse
 • fotokopija rešenja - radna dozvola kada se privremeni boravak produžava, u zavisnosti od prirode angažovanja

Naučnoistraživački rad ili druge naučno-obrazovne aktivnosti

 • uredno popunjen zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 • važeći lični ili službeni pasoš
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse
 • prijava adrese boravišta ili stanovanja u Republici Srbiji
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka 
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka
 • izvod o registraciji akreditovane naučnoistraživačke organizacije u Republici Srbiji kod koje stranac obavlјa naučnoistraživački rad ili drugu naučno-obrazovnu aktivnost;
 • ugovor zaklјučen sa naučnoistraživačkom organizacijom o obavlјanju naučnoistraživačkog rada i sprovođenja istraživačkih aktivnosti
 • uverenje ustanove, odnosno pravnog lica kod kojeg stranac obavlјa naučnoistraživački rad ili druge naučno-obrazovne aktivnosti sa datumom početka i završetka naučnoistraživačkog rada ili druge naučno-obrazovne aktivnosti
 • fotokopija rešenja - radna dozvola kada se privremeni boravak produžava.

 

3. Po osnovu spajanja porodice:

Spajanje porodice - brak

 • uredno popunjen zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 • važeći lični ili službeni pasoš
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse
 • prijava adrese boravišta ili stanovanja u Republici Srbiji
 • izvod iz matične knjige venčanih ne stariji od 6 meseci (supružnik državlјanin Republike Srbije)
 • dokument o postojanju bračne zajednice sa strancem, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom zemlјe gde je bračna zajednica uspostavlјena (supružnici strani državlјani)
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka (ne prilaže stranac koji je član uže porodice državlјanina Republike Srbije i član uže porodice stranca koji se zapošlјava)
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka (ne prilaže stranac koji je član uže porodice državlјanina Republike Srbije i član uže porodice stranca koji se zapošlјava)

Spajanje porodice – vanbračni partneri

 • uredno popunjen zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 • važeći lični ili službeni pasoš
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse
 • prijava adrese boravišta ili stanovanja u Republici Srbiji
 • dokaz o slobodnom bračnom stanju za oba partnera
 • druge dokaze o postojanju vanbračne zajednice (izjave vanbračnih partnera i overene izjave dva svedoka o trajnijoj zajednici života, dokazi o zajedničkoj adresi stanovanja, odnosno izvod iz registra vanbračnih zajednica, ukoliko se isti vodi u zemlјi gde je postojala vanbračna zajednica i drugo)
 • ako je u vanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dete, izvod iz matične knjige rođenih za dete.
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka (ne prilaže stranac koji je član uže porodice državlјanina Republike Srbije i član uže porodice stranca koji se zapošlјava)
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka (ne prilaže stranac koji je član uže porodice državlјanina Republike Srbije i član uže porodice stranca koji se zapošlјava)

Spajanje porodice – za maloletno dete

 • uredno popunjen zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 • važeći lični ili službeni pasoš
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse
 • prijava adrese boravišta ili stanovanja u Republici Srbiji
 • izvod iz matične knjige rođenih za dete
 • potrebno je prisustvo oba roditelјa. Ako nije moguće obezbediti prisustvo oba roditelјa, prilaže se i overena saglasnost drugog roditelјa.
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka (ne prilaže stranac koji je član uže porodice državlјanina Republike Srbije i član uže porodice stranca koji se zapošlјava)
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka (ne prilaže stranac koji je član uže porodice državlјanina Republike Srbije i član uže porodice stranca koji se zapošlјava)

Zakonski zastupnici (roditelјi, staratelјi) dece koja su rođena u Republici Srbiji i koji imaju odobren privremeni boravak, dužni su u roku od 90 dana od dana rođenja detata da podnesu zahtev za odobrenje privremenog boravka za dete.

Spajanje porodice – sa strancem kome je odobren azil u Republici Srbiji

 • uredno popunjen zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 • važeći lični ili službeni pasoš
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse
 • prijava adrese boravišta ili stanovanja u Republici Srbiji
 • kopija rešenja o odobrenom azilu u Republici Srbiji za člana uže porodice po osnovu kog podnosi zahtev za privremeni boravak
 • drugi dokazi o srodstvu sa kojima raspolaže
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka

 

4. Ostalo:

Samostalni privremeni boravak

 • uredno popunjen zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 • važeći lični ili službeni pasoš
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse
 • prijava adrese boravišta ili stanovanja u Republici Srbiji
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka 
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka
 • dokaz tj. dokumentacija kojom dokazuje da je imao odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice u prethodne četiri godine
 • izvod iz matične knjige umrlih za preminulog člana porodice, odnosno presuda o razvodu braka (supružnik umro, ili je došlo do razvoda)
 • dokaz da je protiv člana uže porodice pokrenut krivični postupak zbog izvršenja krivičnog dela nasilјa u porodici, odnosno da je član uže porodice pravosnažno osuđen za to krivično delo (žrtva porodičnog nasilјa)
 • dokument nadležnog Centra za socijalni rad da su tokom važenja privremenog boravka po osnovu spajanja porodice, u okviru njihove nadležnosti preduzimane mere radi zaštite stranca od nasilјa u porodici, odnosno dokument sigurne kuće da je tokom važenja privremenog boravka po osnovu spajanja porodice podnosilac zahteva smešten u njihovim prostorijama radi pružanja zaštite od člana uže porodice koji je u više navrata prijavlјivan policiji, tužilaštvu ili drugim državnim organima zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično delo nasilјe u porodici (žrtva porodičnog nasilјa).

Obavlјanje verske službe

 • uredno popunjen zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 • važeći lični ili službeni pasoš
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse
 • prijava adrese boravišta ili stanovanja u Republici Srbiji
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka 
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka
 • izvod o registraciji crkve ili verske zajednice u Republici Srbiji;
 • ugovor o radu ili pismo registrovane crkve ili verske zajednice u Republici Srbiji u kome se navodi da je stranac angažovan kao sveštenik ili verski službenik

Lečenje

 • uredno popunjen zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 • važeći lični ili službeni pasoš
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse
 • prijava adrese boravišta ili stanovanja u Republici Srbiji
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka 
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka
 • rešenje o registraciji zdravstvene ustanove u Republici Srbiji
 • dopis zdravstvene ustanove u kome se navodi mesto lečenja i potreba kontinuiranog lečenja u određenom vremenskom periodu
 • rešenje o registraciji ustanove socijalne zaštite u Republici Srbiji i licencu za rad izdatu od strane organa nadležnog za poslove socijalne zaštite (ako je u pitanju nega bolesnika)

Vlasništvo nad nepokretnosti

Izuzetno, dokazom se može smatrati i drugi dokument kojim se dokazuje vlasništvo (overen kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, ostavinsko rešenje, sudska presuda i sl.)

 

5. Kategorije stranaca kojima privremeni boravak može da se odobri nezavisno od osnova za odobrenje privremenog boravka:

„Startup“

Stranci koji su u Republici Srbiji osnovali privredno društvo čija je inovaciona delatnost potvrđena od strane registrovanog naučno-tehnološkog parka, čiji je jedan od osnivača Republika Srbija, autonomna pokrajina, grad Beograd ili jedinica lokalne samouprave;

Prvi privremeni boravak se odobrava na jednu godinu, a prilikom podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka prilaže se i jedan od sledećih dokumenata:

 • dokaz da je u periodu važenja prethodno odobrenog privremenog boravka sa jednim ili više državlјana Republike Srbije zasnovan radni odnos na period koji je duži od perioda na koji se traži produženje privremenog boravka ili
 • dokaz da je u periodu važenja prethodno važećeg privremenog boravka privredno društvo koje je osnovano za inovacionu delatnost ostvarilo poslovni prihod u minimalnom iznosu od 1.000.000,00 din ili
 • dokument izdat od strane naučno-tehnološkog parka, kojim se potvrđuje da se privredno društvo i dalјe aktivno bavi inovacionom delatnošću

Investitor

Stranci koji vrše ulaganje u već registrovano privredno društvo u Republici Srbiji, odnosno u delatnost tog društva ulaganjem u osnovna materijalna i nematerijalna sredstva;

Prvi privremeni boravak se odobrava na šest meseci a prilikom podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka prilaže se i:

 • dokaz o uplati novčanog uloga u osnovni kapital već registrovanog privrednog društva u iznosu od minimum 5.000,00 evra odnosno u ekvivalentnoj vrednosti u dinarima ili drugoj stranoj valuti

Talenat

Stranci koji poseduju rešenje o profesionalnom priznavanju visokoškolske isprave izdato od strane nadležnog organa Republike Srbije;

Prvi privremeni boravak se odobrava na jednu godinu a prilikom podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka prilaže se i jedan od sledećih dokumenata:

 • ugovor o radu, ugovor o delu ili drugi ugovor kojim se dokazuje radno angažovanje stranog državlјanina u Republici Srbiji u skladu sa propisima o radu
 • izvod o registraciji pravnog lica u Republici Srbiji u periodu važenja prethodno važećeg privremenog boravka, čiji je strani državlјanin jedan od osnivača

Srpsko poreklo

Srpskim poreklom podnosioca zahteva smatra se krvno ili adoptivno srodstvo sa pretkom u pravoj liniji koji je državlјanin Republike Srbije ili državlјanin država prethodnica Republike Srbije, odnosno država čiji je Republika Srbija pravni sledbenik, odnosno koji se izjašnjava ili se izjašnjavao kao Srbin

 • uredno popunjen zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 • važeći lični ili službeni pasoš
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse
 • prijava adrese boravišta ili stanovanja u Republici Srbiji
 • domaća javna isprava ili strana javna isprava koja u skladu sa zakonom ima dokaznu snagu domaće javne isprave, kojom se može utvrditi srpsko poreklo podnosioca zahteva
 • krštenica Srpske pravoslavne crkve koju je izdala eparhija ili parohija crkve iz koje se može utvrditi srpsko poreklo podnosioca zahteva, odnosno njegovog pretka

 

Prvi privremeni boravak se odobrava na jednu godinu a prilikom podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka prilaže se i jedan od sledećih dokumenata:

 • ugovor o radu, ugovor o delu ili drugi ugovor kojim se dokazuje radno angažovanje stranog državlјanina u Republici Srbiji u skladu sa propisima o radu
 • izvod o registraciji pravnog lica u Republici Srbiji u periodu važenja prethodno važećeg privremenog boravka, čiji je strani državlјanin jedan od osnivača
 • uverenje o sticanju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije
 • potvrdu o primanjima u inostranstvu
 • uverenje o korišćenju prava na penziju ostvarenu u inostranstvu

 

 


DODATNE INFORMACIJE

Dokaz o uplati administrativne takse:

Dokaz o uplati adminstrativne takse ne prilaže se ukoliko se zahtev podnosi elektronskim putem na portalu eUprava, jer aplikacija automatski kreira uplatnice pri čemu je obaveza da se taksa uplati na način kako je definisano na samoj aplikaciji (platnom karticom).

Uplatnice za administrativne takse mogu se kreirati na portalu eUprava tako što nakon unosa imena i prezimena, evidencijskog broja i adrese boravišta ili stanovanja, u prvom padajućem meniju izaberete opciju STRANCI, a nakon toga administrativnu taksu propisanu za zahtev koji podnosite.

Dokazom da stranac ima obezbeđena sredstva za izdržavanje smatra se:

 • potvrda o visini zarade (obračun zarade i slično);
 • ugovor o radu, ugovor o delu ili drugi ugovor kojim se dokazuje radno angažovanje stranca u Republici Srbiji u skladu sa propisima o radu;
 • dokaz o isplatama iz penzijskog osiguranja;
 • dokaz o upisu u Registar polјoprivrednih gazdinstava;
 • potvrda ili izvod o posedovanju sredstava na računu banke koja je registrovana u Republici Srbiji u visini minimalne zarade u Republici Srbiji;
 • garancija poslodavca ili fizičkog lica koji je član domaćinstva stranca koji je podneo zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja da će snositi troškove izdržavanja stranca.

Dokazom da je stranac zdravstveno osiguran smatra se:

 • evropska kartica zdravstvenog osiguranja, odnosno druga isprava kojom dokazuju da su osigurani u svojoj državi, u skladu sa propisima Republike Srbije o zdravstvenom osiguranju;
 • polisa zdravstvenog osiguranja stranca;
 • dokaz o posedovanju novčanih sredstava kojima se mogu pokriti troškovi pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno lečenja hroničnih bolesti;
 • garancija poslodavca ili fizičkog lica da će pokriti troškove pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno lečenja hroničnih bolesti;
 • važeća kartica zdravstvenog osiguranja Republike Srbije.

Dokazi koji nisu izdati od strane nadležnih organa Republike Srbije dostavlјaju se sa prevodom ovlašćenog sudskog prevodioca.

Izjave koje stranac daje, a služe kao dokaz o ispunjenosti odgovarajućih zakonskih uslova za odobrenje privremenog boravka ili stalnog nastanjenja overavaju se kod javnog beležnika.