Грађани

Пријава боравишта странца

Пријава боравишта странца врши се у дежурној служби полицијске станице на чијој територији је адреса објекта у коме је странац смештен или у подручној полицијској управи, организационој јединици која обавља послове у вези са кретањем и боравком странаца.

Пријаву боравишта странца врше:
  1.
правна лица, предузетници и физичка лица која пружају услуге смештаја уз надокнаду, односно њихови правни заступници, у року од 24 часа од часа пружања услуге смештаја странцу
  2. правна лица, предузетници и физичка лица код којих је странац дошао у посету, односно њихови правни заступници или лице које они овласте у року од 24 часа од доласка странца у посету.

Ближи услови за одобрење привременог боравка прописани су Правилником о изгледу обрасца пријаве боравишта и начину пријављивања боравишта странца, адресе становања, промене адресе становања, пријаве и одјаве пребивалишта странца, ("Службени гласник РС", број 84 од 2. новембра 2018).

Лице које врши пријаву боравишта странца попуњава образац пријаве боравишта странца (Oбразац 1), у два примерка.

Лице које врши пријаву боравишта странца полицијском службенику на увид доставља:

  1. страну путну исправу или другу исправу коју странац поседује и
  2. друге исправе у зависности од тога ко врши пријаву боравишта:

a)    за правно лице или предузетника:

  • доказ о власништву непокретности у којој странац борави,
  • извод из АПР
  • адреса на којој странац борави;

b)    за физичко лице ако странац борави на његовој адреси пребивалишта:

  • лична карта лица код кога је странац дошао у посету;

c)    за физичко лице ако странац борави на адреси која је различита од адресе пребивалишта лица које врши пријаву боравишта странца:

  • лична карта лица код кога странац долази у посету,
  • доказ о правном основу коришћења непокретности у којој странац борави (уговор о куповини стана односно куће, закупу стана и сл.);

Странац који не користи услуге смештаја или не одседа на приватној адреси код физичког или правног лица сам врши пријаву свог боравишта уз достављање на увид следеће документације:

  • страну путну исправу или другу исправу коју странац поседује
  • доказ о правном основу коришћења непокретности у којој борави (уговор о куповини стана односно куће, закупу стана и сл.) или други доказ о боравку на одређеном месту.