Грађани

Пријава боравишта странца

Пријава боравишта странца врши се у дежурној служби полицијске станице на чијој територији је адреса објекта у коме је странац смештен или у подручној полицијској управи, организационој јединици која обавља послове у вези са кретањем и боравком странаца.

Пријаву боравишта странца врше:
  1.
правна лица, предузетници и физичка лица која пружају услуге смештаја уз надокнаду, односно њихови правни заступници, у року од 24 часа од часа пружања услуге смештаја странцу
  2. правна лица, предузетници и физичка лица код којих је странац дошао у посету, односно њихови правни заступници или лице које они овласте у року од 24 часа од доласка странца у посету.

Ближи услови за одобрење привременог боравка прописани су Правилником о изгледу обрасца пријаве боравишта и начину пријављивања боравишта странца, адресе становања, промене адресе становања, пријаве и одјаве пребивалишта странца, ("Службени гласник РС", број 84 од 2. новембра 2018).

Лице које врши пријаву боравишта странца попуњава образац пријаве боравишта странца (Oбразац 1), у два примерка.

Лице које врши пријаву боравишта странца полицијском службенику на увид доставља:

  1. страну путну исправу или другу исправу коју странац поседује и
  2. друге исправе у зависности од тога ко врши пријаву боравишта:

a)    за правно лице или предузетника:

  • доказ о власништву непокретности у којој странац борави,
  • извод из АПР
  • адреса на којој странац борави;

b)    за физичко лице ако странац борави на његовој адреси пребивалишта:

  • лична карта лица код кога је странац дошао у посету;

c)    за физичко лице ако странац борави на адреси која је различита од адресе пребивалишта лица које врши пријаву боравишта странца:

  • лична карта лица код кога странац долази у посету,
  • доказ о правном основу коришћења непокретности у којој странац борави (уговор о куповини стана односно куће, закупу стана и сл.);

Странац који не користи услуге смештаја или не одседа на приватној адреси код физичког или правног лица сам врши пријаву свог боравишта уз достављање на увид следеће документације:

  • страну путну исправу или другу исправу коју странац поседује
  • доказ о правном основу коришћења непокретности у којој борави (уговор о куповини стана односно куће, закупу стана и сл.) или други доказ о боравку на одређеном месту.

 

Промена адресе становања

Адреса становања је пријављена адреса на којој странац намерава да борави током одобреног привременог боравка у Републици Србији а њена пријава се врши приликом подношења захтева за одобрење привременог боравка уз писмену сагласност власника стана или лица које он овласти.

Промена адресе становања странца врши се код надлежног органа на чијој територији је нова адреса становања странца пријавом промене адресе становања (Образац 2).

НАПОМИЊЕМО да странац не мења адресу становања уколико је боравиште пријављено на другој адреси из личних, пословних или других разлога, а то боравиште не траје дуже од 15 дана.

 

Промена пребивалишта странца

Пребивалиште је место у коме се стално настањени странац настанио са намером да у њему стално живи и сматра се пријављеним даном одобрења сталног настањења.

Пријава промене адресе пребивалишта врши се на обрасцу промене адресе пребивалишта (Образац 3) код надлежног органа на чијој територији је нова адреса пребивалишта странца, уз оверену писмену сагласност власника стана или лица које он овласти.

Странац на сталном настањењу је дужан да у року од осам дана од дана промене пребивалишта о томе обавести надлежни орган.