Грађани

Стални боравак

Стални боравак

Захтев за одобрење сталног настањења (сталног боравка) подноси се у Полицијској управи за град Београд, Управи за странце и подручним полицијским управама, у зависности од адресе становања страног држављанина, организационим јединицама које су надлежне за боравак и кретање страних држављана на територији Републике Србије.

Захтев за стално настањење се подноси лично, и у прилогу захтева доставља се комплетна документација, односно сви прописани докази. По захтеву овлашћеног службеног лица, захтев се може допунити додатним доказима.

Доказ о уплати административне таксе

Уплатнице за административне таксе генеришете на порталу еУправа тако што након уноса имена и презимена, евиденцијског броја и адресе боравишта или становања, у првом падајућем менију изаберете опцију СТРАНЦИ, а након тога административну таксу за одобрење сталног настањења.

Ближи услови за одобрење сталног настањења прописани су Правилником о одобравању сталног настањења.


УСЛОВИ ЗА ОДОБРЕЊЕ СТАЛНОГ НАСТАЊЕЊА

Странац може поднети захтев за стално настањење уколико у Републици Србији борави непрекидно три године по основу одобреног привременог боравка или непрекидног боравка по основу права на азил.

Непрекидним боравком сматра се ефективни боравак странца на територији Републике Србије, са могућношћу вишекратног одсуства из Републике Србије до десет месеци или једнократног одсуства до шест месеци, у периоду од три године.

Захтев се може поднети најраније 60 дана пре истека прописаног услова од три године непрекидног привременог боравка којим се стиче потребан услов од три године, а најкасније до истека рока важења одобреног привременог боравка, односно јединствене дозволе.

У тренутку подношења захтева за одобрење сталног настањења странац мора имати одобрен привремени боравак по неком од основа прописаних за одобрење привременог боравка.

Странац коме је одобрено право на азил, захтев може поднети ако борави на територији Републике Србије непрекидно дуже од три године по основу одобреног права на азил.


У посебним случајевима, независно од прописаних општих услова, стално настањење може се одобрити и странцу:

 • малолетнику, ако је један од родитеља држављанин Републике Србије или странац коме је одобрено стално настањење;
 • који је пореклом из Републике Србије;
 • који је српског порекла;
 • другом странцу који има одобрен привремени боравак, ако то представља интерес за Републику Србију.

У наведеним посебним случајевима, захтев се подноси за време законитог боравка странаца на територији Републике Србије;

Странцу коме је одобрено стално настањење надлежни орган издаје личну карту за странца, при чему је потребно лично присуство странца у циљу узимања његових биометријских података.

Малолетном странцу, до навршене дванаесте године живота не узимају се отисци прстију и потпис, а приликом издавања личне карте за странца малолетном странцу, неопходно је присуство једног родитеља, старатеља, односно законског заступника.


Потребна документација за одобрење сталног настањења

Приликом подношења захтева за одобрење сталног настањења прилажу се:

 • важећи лични документ;
 • доказ o поседовању средстава за издржавање;
 • доказ о здравственом осигурању;
 • пријава адресе становања у Републици Србији (пријава адресе је адреса становања на којој странац има одобрен привремени боравак);
 • доказ о уплати прописане административне таксе;

Поред наведених докумената, у зависности од основа за подношење захтева за стално настањење прилажу се и нека од следећих докумената:

 • доказ о власништву над непокретношћу (извод из листа непокретности и друго);
 • доказ о радном ангажовању у Републици Србији;
 • доказ о постојању сродства са држављанином Републике Србије или странцем на одобреном сталном настањењу (извод из матичне књиге рођених);
 • извод из матичне књиге венчаних не старији од 6 месеци и извод из матичне књиге држављана за супружника, уколико је супружник држављанин Републике Србије;
 • документ о постојању брачне заједнице са странцем коме је одобрено стално настањење, у складу са националним законодавством земље где је брачна заједница успостављена;
 • доказ о слободном брачном стању за оба партнера и друге доказе о постојању ванбрачне заједнице;
 • доказ о пореклу из Републике Србије (извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтева, извод из матичне књиге рођених за једног или оба родитеља подносиоца захтева).


ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Доказом да странац има обезбеђена средства за издржавање сматра се:

 • потврда о висини зараде (обрачун зараде и слично);
 • уговор о раду, уговор о делу или други уговор којим се доказује радно ангажовање странца у Републици Србији у складу са прописима о раду;
 • доказ о исплатама из пензијског осигурања;
 • доказ о упису у Регистар пољопривредних газдинстава;
 • потврда или извод о поседовању средстава на рачуну банке која је регистрована у РС у висини минималне зараде у Републици Србији;
 • гаранција послодавца или физичког лица који је члан домаћинства странца који је поднео захтев за одобрење сталног настањења да ће сносити трошкове издржавања странца.

Доказом да је странац здравствено осигуран сматра се:

 • eвропска картица здравственог осигурања, односно друга исправа којом доказују да су осигурaни у својој држави, у складу са прописима Републике Србије о здравственом осигурању;
 • полиса здравственог осигурања странца;
 • доказ о поседовању новчаних средстава којима се могу покрити трошкови пружања хитне медицинске помоћи, односно лечења хроничних болести;
 • гаранција послодавца или физичког лица да ће покрити трошкове пружања хитне медицинске помоћи, односно лечења хроничних болести;
 • важећа картица здравственог осигурања Републике Србије.

Докази који нису издати од стране надлежних органа Републике Србије достављају се са преводом овлашћеног судског тумача.

Изјаве које странац даје, а служе као доказ о испуњености одговарајућих законских услова за одобрење привременог боравка или сталног настањења оверавају се код јавног бележника.

За подношење захтева за одобрење сталног настањења малолетника на одобреном привременом боравку чији је један од родитеља држављанин Републике Србије или странац на одобреном сталном настањењу, неопходно је присуство оба родитеља. Ако није могуће обезбедити присуство оба родитеља, поред присуства једног родитеља, прилаже се и оверена сагласност другог родитеља.