Građani

Informacije za strance

Za pitanja stranaca u Beogradu nadležna je Policijska uprava za grad Beograd, Uprava za strance, Ulica Savska br. 35, tel. +381 11 3618956

Adrese i brojevi telefona područnih policijskih uprava Ministarstva unutrašnjih poslova - poslovi stranaca


 

Stranac je svako lice koje nema državljanstvo Republike Srbije.

Zakon o strancima („Službeni glasnik RS“ broj 24/2018), primenjuje se od 3. 10. 2018. godine (Word, PDF)

Ovim zakonom uređuju se uslovi za ulazak, kretanje i boravak i vraćanje stranaca, kao i nadležnost i poslovi organa državne uprave Republike Srbije u vezi sa ulaskom, kretanjem i boravkom stranaca na teritoriji Republike Srbije o njihovim vraćanjem iz Republike Srbije.

Prijava boravišta stranca

Prijava boravišta stranca vrši se u dežurnoj službi policijske stanice na čijoj teritoriji je adresa objekta u kome je stranac smešten ili u područnoj policijskoj upravi, organizacionoj jedinici koja obavlja poslove u vezi sa kretanjem i boravkom stranaca (detaljnije...) ili elektronskim putem.

Stranac u Republici Srbiji može boraviti na:

  • kratkotrajnom boravku
  • boravku po osnovu vize za duži boravak
  • privremenom boravku (do jedne godine)
  • stalnom nastanjenju

 


Kratkotrajni boravak

je boravak bez vize do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana računajući od dana prvog ulaska, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, kao i boravak po osnovu vize za kraći boravak.

Viza za duži boravak

je odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana strancu kome je u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza i koji namerava da u Republici Srbiji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka.

Privremeni boravak

je dozvola boravka stranog državljanina u Republici Srbiji i može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana, ukoliko zakonom nije drugačije propisano (detaljnije...)

Stalni boravak (stalno nastanjenje)

je dozvola za dugotrajni boravak stranog državljanina u Republici Srbiji. Zahtev za stalno nastanjenje, podnosi lično stranac na propisanom obrascu nadležnom organu prema mestu gde mu je odobren privremeni boravak u Republici Srbiji (detaljnije...)