Građani

Privremeni boravak

PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA PRIVREMENI BORAVAK

Zahtev za odobrenje privremenog boravka podnosi se u Policijskoj upravi za grad Beograd, Upravi za strance i područnim policijskim upravama ili elektronskim putem, u zavisnosti od adrese boravišta ili stanovanja stranog državljanina, organizacionim jedinicama koje su nadležne za boravak i kretanje stranih državljana na teritoriji Republike Srbije.

Zahtev za odobrenje ili produženje privremenog boravka podnosi se lično i u prilogu zahteva dostavlja se kompletna dokumentacija, odnosno svi propisani dokazi. Po zahtevu ovlašćenog službenog lica, zahtev se može dopuniti dodatnim dokazima.

Zahtev za produženje privremenog boravka podnosi se najranije tri meseca a najkasnije 30 dana pre isteka odobrenog privremenog boravka.

Rok važenja putne isprave mora biti najmanje tri meseca duži od roka na koji se odobrava privremeni boravak.

Stranac je dužan da u Republici Srbiji boravi u skladu sa svrhom za koju je privremeni boravak odobren.

Bliži uslovi za odobrenje privremenog boravka propisani su Pravilnikom o bližim uslovima za odobrenje privremenog boravka, izgledu zahteva za odobrenje privremenog boravka, izgledu i načinu unošenja nalepnice privremenog boravka u stranu putnu ispravu.


 POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ODOBRENjE PRIVREMENOG BORAVKA

a. Obavezna dokumentacija za odobrenje privremenog boravka (po svakom osnovu):

•    važeći lični ili službeni pasoš
•    dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka
•    prijava adrese boravišta ili stanovanja u Republici Srbiji
•    dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka
•    dokaz o uplati propisane administrativne takse
•    dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)
•    popunjen formular

b. Uz obaveznu dokumentaciju postoji i posebna dokumentacija koja se prilaže po svakom navedenom osnovu

Dokaz o uplati administrativne takse

Uplatnice za administrativne takse generišete na portalu еUprava tako što nakon unosa imena i prezimena, evidencijskog broja i adrese boravišta ili stanovanja, u prvom padajućem meniju izaberete opciju STRANCI, a nakon toga administrativnu taksu propisanu za zahtev koji podnosite.

1. Po osnovu zapošljavanja:

Zapošljavanje

a. obavezna dokumentacija + b. posebna dokumentacija:

 • izvod o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Republici Srbiji;
 • ugovor o radu, ugovor o delu ili drugi ugovor kojim se dokazuje radno angažovanje stranca u Republici Srbiji u skladu sa propisima o radu;
 • izveštaj organizacije nadležne za poslove zapošljavanja o ispunjenosti uslova za zaposlenje, kada se radni odnos zasniva prvi put, odnosno radna dozvola kada se privremeni boravak produžava.

Zapošljavanje – lice upisana u rešenje o registraciji

a. obavezna dokumentacija + b. posebna dokumentacija:

 • izvod o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Republici Srbiji;
 • radna dozvola kada se privremeni boravak produžava

Zapošljavanje - ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa stranim pravnim licem za stranca upućenog na rad u Republiku Srbiju

a. obavezna dokumentacija + b. posebna dokumentacija:

 • izvod o registraciji pravnog lica u Republici Srbiji
 • ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa stranim pravnim licem
 • odluka stranog pravnog lica o upućivanju ili delegaciji radnika u pravno lice koje je registrovano u Republici Srbiji, ukoliko to nije regulisano ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji
 • potvrda pravnog lica koje je registrovano u Republici Srbiji, o radnom angažovanju stranog državljanina.
 • radna dozvola kada se privremeni boravak produžava.

Zapošljavanje - stranac koji se kreće u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu u cilju privremenog upućivanja, odnosno premeštanja na rad u pravno lice koje je registrovano u Republici Srbiji

a. obavezna dokumentacija + b. posebna dokumentacija:

 • izvod o registraciji pravnog lica u Republici Srbiji;
 • odluka stranog pravnog lica o upućivanju ili delegaciji radnika u pravno lice koje je registrovano u Republici Srbiji;
 • potvrda pravnog lica koje je registrovano u Republici Srbiji o radnom angažovanju stranog državljanina
 • radna dozvola kada se privremeni boravak produžava

Zapošljavanje - profesionalno angažovanje u sportskom klubu

a. obavezna dokumentacija + b. posebna dokumentacija:

 • izvod o registraciji sportskog kluba u Republici Srbiji;
 • ugovor o angažovanju stranog sportiste overen u nadležnom sportskom savezu
 • radna dozvola kada se privremeni boravak produžava.

Zapošljavanje – volonter

a. obavezna dokumentacija + b. posebna dokumentacija:

 • izvod o registraciji pravnog lica u Republici Srbiji
 • ugovor o volontiranju
 • potvrda državnog organa da je organizator volontiranja upisan u propisane evidencije organizatora volontiranja

Zapošljavanje – akreditovani strani novinar

a. obavezna dokumentacija + b. posebna dokumentacija:

 • akreditacija ministarstva nadležnog za poslove kulture i informisanja u Republici Srbiji

Zapošljavanje - eksperti angažovani na realizaciji projekata u saradnji sa drugim državnim organima

a. obavezna dokumentacija + b. posebna dokumentacija:

 • dopis nadležnog državnog organa, jedinice lokalne samouprave ili druge organizacije ili udruženja o potrebi angažovanja stranog državljanina, njegovoj funkciji i vremenskom trajanju angažovanja

 

2. Po osnovu školovanja:

Školovanje – studiranje – učenje srpskog jezika

a. obavezna dokumentacija + b. posebna dokumentacija:

 • potvrda o upisu u verifikovanu osnovnu ili srednju školu, odnosno akreditovanu visokoškolsku obrazovnu ustanovu;
 • potvrda o upisu u organizaciju registrovanu za ostalo obrazovanje ili učenje jezika(ako je u pitanju učenje srpskog jezika);
 • izvod o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Republici Srbiji u kome je navedeno da se bavi obrazovanjem kao pretežnom delatnosti, odnosno potvrdu da je obrazovna ustanova verifikovana ili akreditovana u Republici Srbiji

Učestvovanje u programima međunarodne razmene učenika ili studenata

a. obavezna dokumentacija + b. posebna dokumentacija:

 • izvod o registraciji pravnog lica u Republici Srbiji;
 • potvrda o upisu u verifikovanu osnovnu ili srednju školu, odnosno akreditovanu visokoškolsku obrazovnu ustanovu u okviru programa međunarodne razmene učenika i studenata i dokaz da je program međunarodne razmene učenika i studenata odobren od strane ministarstva nadležnog za prosvetu i nauku

Specijalizacija, stručna obuka ili praksa

a. obavezna dokumentacija + b. posebna dokumentacija:

 • izvod o registraciji pravnog lica u Republici Srbiji;
 • potvrda pravnog lica koje organizuje specijalizaciju, obuku ili praksu u Republici Srbiji, u kojoj je naveden datum početka i završetka specijalizacije, stručne obuke i prakse
 • radna dozvola kada se privremeni boravak produžava, u zavisnosti od prirode angažovanja

Naučno istraživački rad ili druge naučno obrazovne aktivnosti

a. obavezna dokumentacija + b. posebna dokumentacija:

 • izvod o registraciji akreditovane naučno istraživačke organizacije u Republici Srbiji kod koje stranac obavlja naučno istraživački rad ili drugu naučno obrazovnu aktivnost;
 • ugovor zaključen sa naučno-istraživačkom organizacijom o obavljanju naučno-istraživačkog rada i sprovođenja istraživačkih aktivnosti
 • uverenje ustanove, odnosno pravnog lica kod kojeg stranac obavlja naučno istraživački rad ili druge naučno obrazovne aktivnosti sa datumom početka i završetka naučno istraživačkog rada ili druge naučno obrazovne aktivnosti
 • radna dozvola kada se privremeni boravak produžava.

 

3. Po osnovu spajanja porodice:

Spajanje porodice - brak

a. obavezna dokumentacija + b. posebna dokumentacija:

 • izvod iz matične knjige venčanih ne stariji od 6 meseci (supružnik državljanin Republike Srbije)
 • dokument o postojanju bračne zajednice sa strancem, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom zemlje gde je bračna zajednica uspostavljena (supružnici strani državljani)

Spajanje porodice –vanbračni partneri

a. obavezna dokumentacija + b. posebna dokumentacija:

 • dokaz o slobodnom bračnom stanju za oba partnera
 • druge dokaze o postojanju vanbračne zajednice (izjave vanbračnih partnera i overene izjave dva svedoka o trajnijoj zajednici života, dokazi o zajedničkoj adresi stanovanja, odnosno izvod iz registra vanbračnih zajednica, ukoliko se isti vodi u zemlji gde je postojala vanbračna zajednica i drugo)
 • ako je u vanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dete, izvod iz matične knjige rođenih za dete.

Spajanje porodice – za maloletno dete

a. obavezna dokumentacija + b. posebna dokumentacija:

 • izvod iz matične knjige rođenih za dete
 • potrebno je prisustvo oba roditelja. Ako nije moguće obezbediti prisustvo oba roditelja, prilaže se i overena saglasnost drugog roditelja.

Zakonski zastupnici (roditelji, staratelji) dece koja su rođena u Republici Srbiji i koji imaju odobren privremeni boravak, dužni su u roku od 90 dana od dana rođenja detata da podnesu zahtev za odobrenje privremenog boravka za dete.

Spajanje porodice – sa strancem kome je odobren azil u Republici Srbiji

a. obavezna dokumentacija + b. posebna dokumentacija:

 • kopija rešenja o odobrenom azilu u Republici Srbiji za člana uže porodice po osnovu kog podnosi zahtev za privremeni boravak
 • drugi dokazi o srodstvu sa kojima raspolaže

 

4. Ostalo:

Samostalni privremeni boravak

a. obavezna dokumentacija + b. posebna dokumentacija:

 • dokaz tj. dokumentacija kojom dokazuje da je imao odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice u prethodne četiri godine
 • izvod iz matične knjige umrlih za preminulog člana porodice, odnosno presuda o razvodu braka (supružnik umro, ili je došlo do razvoda)
 • dokaz da je protiv člana uže porodice pokrenut krivični postupak zbog izvršenja krivičnog dela nasilja u porodici, odnosno da je član uže porodice pravosnažno osuđen za to krivično delo (žrtva porodičnog nasilja)
 • dokument nadležnog Centra za socijalni rad da su tokom važenja privremenog boravka po osnovu spajanja porodice, u okviru njihove nadležnosti preduzimane mere radi zaštite stranca od nasilja u porodici, odnosno dokument sigurne kuće da je tokom važenja privremenog boravka po osnovu spajanja porodice podnosilac zahteva smešten u njihovim prostorijama radi pružanja zaštite od člana uže porodice koji je u više navrata prijavljivan policiji, tužilaštvu ili drugim državnim organima zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično delo nasilje u porodici (žrtva porodičnog nasilja).

Obavljanje verske službe

a. obavezna dokumentacija + b. posebna dokumentacija:

 • izvod o registraciji crkve ili verske zajednice u Republici Srbiji;
 • ugovor o radu ili pismo registrovane crkve ili verske zajednice u Republici Srbiji u kome se navodi da je stranac angažovan kao sveštenik ili verski službenik

Lečenje

a. obavezna dokumentacija + b. posebna dokumentacija:

 • rešenje o registraciji zdravstvene ustanove u Republici Srbiji
 • dopis zdravstvene ustanove u kome se navodi mesto lečenja i potreba kontinuiranog lečenja u određenom vremenskom periodu
 • rešenje o registraciji ustanove socijalne zaštite u Republici Srbiji i licencu za rad izdatu od strane organa nadležnog za poslove socijalne zaštite (ako je u pitanju nega bolesnika)

Vlasništvo nad nepokretnosti

a. obavezna dokumentacija + b. posebna dokumentacija:

 • izvod iz lista nepokretnosti

izuzetno, dokazom se može smatrati i drugi dokument kojim se dokazuje vlasništvo (overen kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, ostavinsko rešenje, sudska presuda i sl.)


DODATNE INFORMACIJE

Dokazom da stranac ima obezbeđena sredstva za izdržavanje smatra se:

 • potvrda o visini zarade (obračun zarade i slično);
 • ugovor o radu, ugovor o delu ili drugi ugovor kojim se dokazuje radno angažovanje stranca u Republici Srbiji u skladu sa propisima o radu;
 • dokaz o isplatama iz penzijskog osiguranja;
 • dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava;
 • potvrda ili izvod o posedovanju sredstava na računu banke koja je registrovana u Republici Srbiji u visini minimalne zarade u Republici Srbiji;
 • garancija poslodavca ili fizičkog lica koji je član domaćinstva stranca koji je podneo zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja da će snositi troškove izdržavanja stranca.

Dokazom da je stranac zdravstveno osiguran smatra se:

 • evropska kartica zdravstvenog osiguranja, odnosno druga isprava kojom dokazuju da su osigurani u svojoj državi, u skladu sa propisima Republike Srbije o zdravstvenom osiguranju;
 • polisa zdravstvenog osiguranja stranca;
 • dokaz o posedovanju novčanih sredstava kojima se mogu pokriti troškovi pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno lečenja hroničnih bolesti;
 • garancija poslodavca ili fizičkog lica da će pokriti troškove pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno lečenja hroničnih bolesti;
 • važeća kartica zdravstvenog osiguranja Republike Srbije.

Dokazi koji nisu izdati od strane nadležnih organa Republike Srbije dostavljaju se sa prevodom ovlašćenog sudskog prevodioca.

Izjave koje stranac daje, a služe kao dokaz o ispunjenosti odgovarajućih zakonskih uslova za odobrenje privremenog boravka ili stalnog nastanjenja overavaju se kod javnog beležnika.