Građani

Privremeni boravak

Zahtev za odobrenje privremenog boravka u Republici Srbiji stranac može podneti radi pribavlјanja dozvole za privremeni boravak, odnosno jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad.

Strancu koji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka, u zavisnosti od izbora osnova po kome zahtev podnosi, odnosno bližeg razloga njegovog boravka u Republici Srbiji, ako se zahtev odobri, izdaće se Dozvola za privremeni boravak ili Dozvola za privremeni boravak i rad.

Ukoliko imate nameru da pribavite DOZVOLU ZA PRIVREMNI BORAVAK I RAD (JEDINSTVENA DOZVOLA) zahtev se podnosi isklјučivo elektronskim putem popunjavanjem onljan forme zahteva za odobrenje privremenog boravka. Prilikom popunjavanja onlajn forme, zahtev se podnosi po osnovu zapošlјavanja, odnosno zbog bližih razloga: zapošlјavanje po osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada, samozapošlјavanje, upućena lica, kretanje u okviru privrednog društva, nezavisni profesionalac i osposoblјavanje i usavršavanje, pri čemu, strancu kome se odobri zahtev izdaće se Dozvola za privremeni boravak i rad (jedinstvena dozvola).

 

 1. DOZVOLA ZA PRIVREMENI BORAVAK I RAD (JEDINSTVENA DOVOLA)

Za izdavnje  Dozvole za privremeni boravak i rad (jedinstvena dozvola), zahtev za odobrenje privremenog boravaka podn osi se isklјučivo elektronskim putem, popunjavanjem forme zahteva na jedinstvenom Portalu za strance welcometoserbia.gov.rs.

Zahtev može podneti lično stranac koji je prethodno registrovao svoj nalog kao strani državlјanin na Portalu za strance, odnosno u ime stranca, zahtev može podneti njegov poslodavac koji ima registrovan nalog na portalu eUprave (kao pravno lice, preduzetnik, ustanova i sl).

Postupak i način registracije naloga za poslodavace na portalu eUprava je u nadležnosti Kancelarije za informacione tehnologije elektronsku upravu Vlade Republike Srbije, te se o načinu registracije naloga možete informasati na sledećem linku: Registracija poslodavaca na portalu eUprava.

Dokumentacija, odnosno dokazi koji se prilažu u prilogu zahteva propisani su Pravilnikom o izdavanju jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranca („ Sl. glasnik RS“ broj 6/2024 od dana 26.01.2024. godine)

Ukoliko je za podnošenje zahteva neophodna viza D, zahtev se podnosi za vreme važenja vize i može se podneti samo po istom osnovu po kome je i viza D izdata.

Za svaki osnov boravka po kome se podnosi zahtev, odnosno bliži razlog boravka stranca u Republici Srbiji, na jedinstvenom portalu unapred je definisano koju dokumentaciju je potrebno priložiti.

Prilikom podnošenja zahteva po osnovu zapošlјavanja, kada je bliži razlog Ugovor o radu, ili drugi ugovor po kome se ostvaruju prava po osnovu rada, neophodno je da se unese ID broj pokrenutog postupka za test tržišta rada.

Dokazi koji se dostavlјaju u prilogu zahteva, prilažu se u formi elektronskog dokumenta ili u formi digitalizovanog dokumenta, na tačno označeno mesto u aplikaciji za dokumentaciju, gde je navedeno: naziv dokumenta koji treba priložiti, forma dokumenta kao i maksimalni opseg dokumenta koji je izražen u megabajtima.

Dokazivanje nameravane adrese boravišta, odnosno adrese stanovanja se vrši prilaganjem ugovora o zakupu nepokretnosti, odnosno izjave o nameravanoj adresi stanovanja koja je potpisana od strane stanodavaca.

Prilikom podnošenja zahteva plaćaju se propisane administrativne takse i to isklјučivo kako je definisano onlajn formom zahteva na jedinstvenom Portalu za strance welcometoserbia.gov.rs.  Da bi se vaš zahtev smatrao podnetim, neophodno je da se takse uplate na jedan od propisanih načina kako je predviđeno u aplikaciji: platnom karticom ili izvršenom uplatom po osnovu naloga koji je kreiran isklјučivo na ovom portalu.

Ukoliko stranac namerava da nastavi da boravi i radi u Republici Srbiji i nakon roka važenja izdate dozvole, novi zahtev se podnosi najranije tri meseca, a najkasnije do isteka roka važenja izdate Dozvole za privremeni boravak i rad (jedinstvena dozvola).

Uz zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka prilaže se važeći lični ili službeni pasoš odnosno važeća nacionalna lična karta ako, u skladu sa važećim propisima, stranac može da ulazi u Republiku Srbiju sa nacionalnom ličnom kartom države čiji je državlјanin.

Lični dokument koji se prilaže uz zahtev mora važiti najmanje tri meseca duže od perioda na koji se traži odobrenje privremenog boravka.

Ako su ispunjeni uslovi za odobrenje boravka i rada, podnosilac zahteva se preko jedinstvenog portala u eSanduče, obaveštava o datumu i vremenu, kada da stranac lično dođe u službene prostorije nadležnog organa radi uzimanja njegovih biometrijskih podataka i izrade biometrijske kartice Dozvole za privremeni boravak i rad.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANјE DOZVOLE ZA PRIVREMENI BORAVAK I RAD (JEDINSTVENA DOZVOLA)

Zapošlјavanje po osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada

 • važeći lični dokument
 • fotografija stranog državlјanina
 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja ili ugovor o zakupu
 • predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim stranac bez zasnivanja radnog odnosa ostvaruje prava po osnovu rada u skladu sa zakonom
 • izvod iz pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, ili ukoliko poslodavac ima manje od 10 zaposlenih, izjava poslodavca koja sadrži naziv i opis poslova, nivo i vrstu kvalifikacije, odnosno obrazovanja i druge posebne uslove za rad na poslovima za radno mesto
 • diploma, uverenje, odnosno druga javna isprava o stečenom odgovarajućem nivou i vrsti kvalifikacije
 • izvod o registraciji poslodavca u Republici Srbiji

 

Po službenoj dužnosti, pribavlјa se i uverenje da poslodavac u roku od 90 dana pre podnošenja zahteva za jedinstvenu dozvolu za zapošlјavanje nije otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena na radnim mestima za koje se traži jedinstvena dozvola za zapošlјavanje, u skladu sa propisima o radu.

Poslodavac koji zaklјučuje ugovor, dužan je da pokrene postupak za sprovođenje testa tržišta rada, a ID broj pokrenutog postupka za test tržišta rada potrebno je da se unese prilikom popunjavanja onljan forme zahteva za odobrenje privremenog boravka po ovom osnovu.

Samozapošlјavanje – Upisan u rešenje o registraciji

 • važeći lični dokument
 • fotografija stranog državlјanina
 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja ili ugovor o zakupu
 • izvod o registraciji privrednog subjekta gde je stranac upisan kao osnivač ili vlasnik u Republici Srbiji
 • isprava, odnosno potvrda kojom stranac dokazuje da ima odgovarajuće kvalifikacije za obavlјanje konkretne delatnosti

Upućena lica – Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji

 • važeći lični dokument
 • fotografija stranog državlјanina
 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja ili ugovor o zakupu
 • akt poslodavca i stranog poslodavca o upućivanju stranca u Republiku Srbiju
 • akt stranog poslodavca ili uverenje o zaposlenju i inostranstvu
 • ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji zaklјučen između poslodavca i stranog poslodavca
 • izjava poslodavca i stranog poslodavca da će stranac po isteku upućivanja biti vraćen na rad kod stranog poslodavca
 • izvod o registraciji poslodavca u Republici Srbiji

Kretanje u okviru privrednog društva

 • važeći lični dokument
 • fotografija stranog državlјanina
 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja ili ugovor o zakupu
 • akt poslodavca i stranog poslodavca o upućivanju u Republiku Srbiji
 • akt stranog poslodavca ili uverenje o zapošlјavanju, odnosno radnom angažovanju stranca na poslovima rukovodioca, specijaliste ili pripravnika
 • izjava poslodavca i stranog poslodavca da će stranac po isteku upućivanja biti vraćen na rad kod stranog poslodavca
 • izvod o registraciji poslodavca u Republici Srbiji kao dokaz da je poslodavac registrovan u Republici Srbiji zavisno društvo privrednog društva registrovanog u inostranstvu, odnosno kao dokaz o povezanosti poslodavca i stranog poslodavca iz koga se stranac upućuje

Nezavisni profesionalac

 • važeći lični dokument
 • fotografija stranog državlјanina
 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja
 • akt o registraciji nezavisnog profesionalca u inostranstvu
 • ugovor o pružanju ugovorenih usluga sa poslodavcem ili krajnjim korisnikom usluga koji obavezno sadrži rok za obavlјanje posla
 • diploma, odnosno uverenje o stručnim kvalifikacijama
 • isprava, odnosno potvrda o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje tri godine
 • izvod o registraciji poslodavca u Republici Srbiji

 

Osposoblјavanje i usavršavanje

 • važeći lični dokument
 • fotografija stranog državlјanina
 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja
 • ugovor sa poslodavcem ili drugi akt o obavlјanju obuke ili pripravničkog staža, stručne prakse, radne prakse, stručnog osposoblјavanja, odnosno usavršavanja, koji sadrži mesto i rok trajanja
 • diploma, uverenje, odnosno druga javna isprava o stečenom odgovarajućem nivou i vrsti kvalifikacije
 • izvod o registraciji poslodavca u Republici Srbiji

 

 

 1. Dozvola za privremeni boravak

Zahtev za odobrenje privremenog boravka podnosi se u Policijskoj upravi za grad Beograd, Upravi za strance i područnim policijskim upravama, organizacionim jedinicama koje su nadležne za boravak i kretanje stranih državlјana na teritoriji Republike Srbije, u zavisnosti od adrese boravišta ili stanovanja stranog državlјanina, ili elektronskim putem na jedinstvenom Portalu za strance welcometoserbia.gov.rs.

Ukoliko strancu za podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka nije potrebna viza D, zahtev se može podneti i iz inostranstva. Za zahtev koji se podnosi elektronskim putem iz inostranstva, dokazivanje adrese boravišta se vrši prilaganjem ugovora o zakupu nepokretnosti, odnosno izjave o nameravanoj adresi stanovanja koja je potpisana od strane stanodavaca (nije potrebno da se posebno overava).

Ako se zahtev za odobrenje ili produženje privremenog boravka podnosi lično, u prilogu zahteva dostavlјa se kompletna dokumentacija, odnosno svi propisani dokazi.

Ako se zahtev podnosi elektronskim putem na Portalu za strance, dokazi se prilažu u formi elektronskog dokumenta u originalu ili u formi digitalizovanog dokumenta.

Uplatnice za administrativne takse mogu se kreirati na portalu eUprava samo za podnošenje zahteva za produženje privremenog boravka u Policijskoj upravi za grad Beograd, Upravi za strance i područnim policijskim upravama, organizacionim jedinicama koje su nadležne za boravak i kretanje stranih državlјana na teritoriji Republike Srbije, tako što nakon unosa imena i prezimena, evidencijskog broja i adrese boravišta ili stanovanja, u prvom padajućem meniju izaberete opciju STRANCI, a nakon toga administrativnu taksu propisanu za zahtev koji podnosite.

Zahtev za produženje privremenog boravka podnosi se najranije tri meseca, a najkasnije do isteka odobrenog privremenog boravka

Uz zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka prilaže se važeći lični ili službeni pasoš odnosno važeća nacionalna lična karta ako u skladu sa važećim propisima, stranac može da ulazi u Republiku Srbiju sa nacionalnom ličnom kartom države čiji je državlјanin. Lični dokument koji se prilaže uz zahtev mora važiti najmanje tri meseca duže od perioda na koji se traži odobrenje privremenog boravka.

Stranac je dužan da u Republici Srbiji boravi u skladu sa svrhom za koju je privremeni boravak odobren.

Ako su ispunjeni uslovi za odobrenje boravka i rada, podnosilac zahteva se preko jedinstvenog portala u eSanduče, obaveštava o datumu i vremenu, kada da stranac lično dođe u službene prostorije nadležnog organa radi uzimanja njegovih biometrijskih podataka i izrade biometrijske kartice Dozvole za privremeni boravak. Dozvola za privremeni boravak sadrži napomenu gde je evidentirano da li stranac, u skladu sa zakonom ima pravo na rad u Republici Srbiji, bez izdavanja posebne radne dozvole, odnosno jedinstvene dozvole.

Bliži uslovi za odobrenje privremenog boravka propisani su Pravilnikom o odobravanju privremenog boravka.


POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ODOBRENјE PRIVREMENOG BORAVKA

Važno: Ako se zahtev podnosi elektronskim putem na jedinstvenom portalu za strance popunjava se onlajn forma zahteva i administrativne takse se plaćaju isklјučivo na način kako je to definisano na jedinstvenom portalu.

 

1. Po osnovu zapošlјavanja:

Zapošlјavanje – volonter

 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja
 • izvod o registraciji organizatora volontiranja u Republici Srbiji
 • ugovor o volontiranju
 • akt državnog organa o upisu organizatora volontiranja u propisanu evidenciju organizatora volontiranja, odnosno potvrda o podacima iz evidencije organizatora volontiranja, koji nisu stariji od šest meseci
 • program volontiranja, a ako je organizator volontiranja privredno društvo ili javno preduzeće i saglasnost nadležnog organa na taj program

Zapošlјavanje – akreditovani strani novinar

 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja
 • akreditacija ministarstva nadležnog za poslove informisanja u Republici Srbiji

Zapošlјavanje - ekspert na realizaciji projekta u saradnji sa državnim organima Republike Srbije

 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja
 • dopis nadležnog državnog organa, jedinice lokalne samouprave ili druge organizacije ili udruženja o potrebi angažovanja stranog državlјanina, njegovoj funkciji i vremenskom periodu trajanja angažovanja

 Zapošlјavanje – realizacija audiovizuelnog dela

 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja
 • ugovor o poslovnoj saradnji zaklјučen između domaćeg i stranog privrednog subjekta
 • potvrda izdata od strane privrednog subjekta iz Republike Srbije
 • potvrda o angažovanju stranca, izdata od strane stranog privrednog subjekta, sa vremenskim periodom angažovanja
 • izvod o registraciji domaćeg privrednog subjekta u Republici Srbiji

2. Po osnovu školovanja:

Školovanje

 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka 
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka
 • potvrda o upisu u osnovnu ili srednju školu verifikovanu od strane ministarstva nadležnog za poslove prosvete
 • potvrda da je obrazovna ustanova verifikovana u Republici Srbiji
 • saglasnost roditelјa, staratelјa, odnosno zakonskog zastupnika da će odrasla osoba koja živi u Republici Srbiji biti odgovorna za stranca-za maloletnog stranca
 • garancija odrasle osobe koja živi u Republici Srbiji da će biti odgovorna za stranca za vreme boravka u Republici Srbiji, naročito u pogledu obezbeđenja smeštaja, zdravstvene nege i sredstava za izdržavanje (ukoliko je odrasla osoba koja daje garanciju za maloletnika strani državlјanin, privremeni boravak maloletniku se odobrava na period na koji je odobren privremeni boravak davaocu garancije)-za maloletnog stranca

Studiranje

 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka 
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka
 • potvrda o upisu u visokoškolsku obrazovnu ustanovu akreditovanu od strane Ministarstva prosvete, sa navedenim trajanjem studijskog programa, a za produženje uverenje o pohađanju studijskog programa, sa naznačenom godinom upisa i trajanjem studija

Učenje srpskog jezika radi nastavka školovanja ili studiranja u Republici Srbiji

 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka 
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka
 • potvrda o pohađanju kursa srpskog jezika sa navedenim početkom kursa i periodom trajanja
 • izvod o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Republici Srbiji kod kojeg stranac pohađa časove srpskog jezika
 • dokaz o nameri školovanja u Republici Srbiji (dokaz o pokrenutom postupku priznavanja strane školske isprave, dokaz o uplati propisane rate školarine, dopis obrazovne ustanove i sl.)

Učestvovanje u programima međunarodne razmene učenika

 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka 
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka
 • potvrdu o učestvovanju u međunarodnom programu razmene učenika, izdatu od strane verifikovane osnovne ili srednje škole, sa navedenim vremenskim trajanjem programa
 • saglasnost roditelјa, staratelјa, odnosno zakonskog zastupnika da će odrasla osoba koja živi u Republici Srbiji biti odgovorna za stranca-za maloletnog stranca
 • garancija odrasle osobe koja živi u Republici Srbiji da će biti odgovorna za stranca za vreme boravka u Republici Srbiji, naročito u pogledu obezbeđenja smeštaja, zdravstvene nege i sredstava za izdržavanje-za maloletnog stranca

Učestvovanje u programima međunarodne razmene studenata

 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka 
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka
 • potvrdu o učestvovanju u međunarodnom programu razmene studenata, izdatu od strane nadležne institucije, sa navedenim vremenskim trajanjem programa

Naučnoistraživački rad

 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka 
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka
 • izvod o registraciji akreditovane naučnoistraživačke organizacije u Republici Srbiji kod koje stranac obavlјa naučnoistraživački rad
 • ugovor zaklјučen sa naučnoistraživačkom organizacijom o obavlјanju naučnoistraživačkog rada i sprovođenja istraživačkih aktivnosti
 • uverenje ustanove, odnosno pravnog lica kod kojeg stranac obavlјa naučnoistraživački rad, sa datumom početka i periodom trajanja istraživačkog rada

Druge naučno-obrazovne aktivnosti ® realizovanje naučnih aktivnosti

 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka 
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka
 • zaklјučen ugovor o obavlјanju naučne aktivnosti, odnosno uverenje, u kome je naveden datum početka i period trajanja navedenih naučnih aktivnosti
 • izvod o registraciji pravnog lica ili ustanove u Republici Srbiji gde stranac obavlјa naučnu aktivnost

 Druge naučno-obrazovne aktivnosti ® neformalno obrazovanje-pohađanje obuke ili kursa za sticanje novog zanimanja ili profesije (npr. obuka za pilote, akademija za obuke iz oblasti IT i sl.)

 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka 
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka
 • zaklјučen ugovor o sprovođenju obuke radi obrazovanja i sticanja novog zanimanja i profesije, u kome je naveden datum početka i period trajanja navedenih obrazovnih aktivnosti
 • izvod o registraciji privrednog subjekta koje organizuje programe neformalnog obrazovanja
 • saglasnost roditelјa, staratelјa, odnosno zakonskog zastupnika da će odrasla osoba koja živi u Republici Srbiji biti odgovorna za stranca-za maloletnog stranca
 • garancija odrasle osobe koja živi u Republici Srbiji da će biti odgovorna za stranca za vreme boravka u Republici Srbiji, naročito u pogledu obezbeđenja smeštaja, zdravstvene nege i sredstava za izdržavanje (ukoliko je odrasla osoba koja daje garanciju za maloletnika strani državlјanin, privremeni boravak maloletniku se odobrava na period na koji je odobren privremeni boravak davaocu garancije)-za maloletnog stranca

 Druge naučno-obrazovne aktivnosti ® sportsko usavršavanje mlađih kategorija sportista

 • uredno popunjen zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 • važeći lični dokument
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka 
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka
 • zaklјučen ugovor o sportskom usavršavanju i pohađanju sportske škole, u kome je naveden datum početka i period trajanja navedenih aktivnosti
 • izvod o registraciji privrednog subjekta pružaoca usluge koji sprovodi program sportskog usavršavanja za mlađe sportske kategorije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast sporta
 • saglasnost roditelјa, staratelјa, odnosno zakonskog zastupnika da će odrasla osoba koja živi u Republici Srbiji biti odgovorna za stranca-za maloletnog stranca
 • garancija odrasle osobe koja živi u Republici Srbiji da će biti odgovorna za stranca za vreme boravka u Republici Srbiji, naročito u pogledu obezbeđenja smeštaja, zdravstvene nege i sredstava za izdržavanje (ukoliko je odrasla osoba koja daje garanciju za maloletnika strani državlјanin, privremeni boravak maloletniku se odobrava na period na koji je odobren privremeni boravak davaocu garancije)-za maloletnog stranca

 

3. Po osnovu spajanja porodice:

Spajanje porodice – brak sa državlјaninom Republike Srbije

 • izvod iz matične knjige venčanih izdat od strane nadležnih organa Republike Srbije

Spajanje porodice – brak sa strancem kome je izdata jedinstvena dozvola ili odobren privremeni boravak po osnovu zapošlјavanja

Spajanje porodice – brak sa strancem na stalnom nastanjenju ili privremenom boravku koji nije po osnovu zapošlјavanja

 • dokument o postojanju bračne zajednice sa strancem, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom zemlјe gde je bračna zajednica uspostavlјena
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka

 

Spajanje porodice – vanbračna zajednica sa državlјaninom Republike Srbije, sa strancem kome je izdata jedinstvena dozvola ili odobren privremeni boravak po osnovu zapošlјavanja

 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja
 • dokaz o slobodnom bračnom stanju državlјanina Srbije
 • dokaz o slobodnom bračnom stanju podnosioca zahteva
 • drugi dokazi o postojanju vanbračne zajednice (izjave vanbračnih partnera i overene izjave dva svedoka o trajnijoj zajednici života, dokazi o zajedničkoj adresi stanovanja, odnosno izvod iz registra vanbračnih zajednica-ukoliko se isti vodi u zemlјi gde je postojala vanbračna zajednica)

Spajanje porodice – vanbračna zajednica sa strancem na stalnom nastanjenju ili privremenom boravku koji nije po osnovu zapošlјavanja

 • dokaz o slobodnom bračnom stanju za oba partnera
 • drugi dokazi o postojanju vanbračne zajednice (izjave vanbračnih partnera i overene izjave dva svedoka o trajnijoj zajednici života, dokazi o zajedničkoj adresi stanovanja, odnosno izvod iz registra vanbračnih zajednica)
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka

Spajanje porodice – srodstvo sa državlјaninom Republike Srbije

Spajanje porodice – srodstvo sa strancem kome je izdata jedinstvena dozvola ili odobren privremeni boravak po osnovu zapošlјavanja

Zakonski zastupnici (roditelјi, staratelјi) dece koja su rođena u Republici Srbiji i koji imaju odobren privremeni boravak, dužni su u roku od 90 dana od dana rođenja detata da podnesu zahtev za odobrenje privremenog boravka za dete.

Spajanje porodice – srodstvo sa strancem na stalnom nastanjenju ili privremenom boravku koji nije po osnovu zapošlјavanja

 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka

Zakonski zastupnici (roditelјi, staratelјi) dece koja su rođena u Republici Srbiji i koji imaju odobren privremeni boravak, dužni su u roku od 90 dana od dana rođenja detata da podnesu zahtev za odobrenje privremenog boravka za dete.

Spajanje porodice – sa strancem kome je odobren azil u Republici Srbiji

 • uredno popunjen zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 • važeći lični dokument
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse
 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja
 • kopija rešenja o odobrenom azilu u Republici Srbiji
 • kopija lične karte za člana uže porodice po osnovu kog podnosi zahtev za privremeni boravak
 • dokazi o srodstvu kojima se raspolaže
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka

4. Ostalo:

Samostalni privremeni boravak

 • uredno popunjen zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 • važeći lični dokument
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse
 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka 
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka
 • dokaz u skladu sa osnovom po kome je prethodne četiri godine imao odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice (npr. izvod iz matične knjige venčanih izdat od strane nadležnih organa Republike Srbije ili dokument o postojanju bračne zajednice sa strancem, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom zemlјe gde je bračna zajednica uspostavlјena ili drugi dokazi o postojanju vanbračne zajednice ili izjave vanbračnih partnera i overene izjave dva svedoka o trajnijoj zajednici života, dokazi o zajedničkoj adresi stanovanja, odnosno izvod iz registra vanbračnih zajednica-ukoliko se isti vodi u zemlјi gde je postojala vanbračna zajednica ili izvod iz matične knjige rođenih za dete ili kopija rešenja o odobrenom azilu u Republici Srbiji i lične karte za člana uže porodice po osnovu kog podnosi zahtev za privremeni boravak i dokazi o srodstvu kojima se raspolaže)

Alternativno se dostavlјa i neki od sledećih dokaza:

 • izvod iz matične knjige umrlih-ako je član uže porodice sa kojim je tokom prethodne tri godine ostvarivano pravo na privremeni boravak preminuo
 • dokaz da je protiv člana uže porodice pokrenut krivični postupak zbog izvršenja krivičnog dela „nasilјe u porodici”, odnosno da je član uže porodice pravnosnažno osuđen za to krivično delo ili dokument nadležnog Centra za socijalni rad, kojim se potvrđuje da su tokom važenja privremenog boravka po osnovu spajanja porodice, u okviru njihove nadležnosti, preduzimane mere radi zaštite stranca od nasilјa u porodici, odnosno dokument sigurne kuće kojim se potvrđuje da je tokom važenja privremenog boravka po osnovu spajanja porodice podnosilac zahteva smešten u njihovim prostorijama radi pružanja zaštite od člana uže porodice koji je u više navrata prijavlјivan policiji, tužilaštvu ili drugim državnim organima zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično delo nasilјe u porodici-ako je stranac kome je odobren privremeni boravak u vremenskom periodu kraćem od četiri godine žrtva porodičnog nasilјa ili drugih teških okolnosti

Obavlјanje verske službe

 • uredno popunjen zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 • važeći lični dokument
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse
 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka 
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka
 • izvod o registraciji crkve ili verske zajednice u Republici Srbiji
 • ugovor o radu ili dopis registrovane crkve ili verske zajednice u Republici Srbiji, u kome se navodi da je stranac angažovan kao sveštenik ili verski službenik

Lečenje

 • uredno popunjen zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 • važeći lični dokument
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse
 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka 
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka
 • rešenje o registraciji zdravstvene ustanove u Republici Srbiji
 • dopis zdravstvene ustanove u kome se navodi mesto lečenja i potreba kontinuiranog lečenja, sa navođenjem vremenskog perioda lečenja

Nega

 • uredno popunjen zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 • važeći lični dokument
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse
 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka 
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka
 • dopis ustanove socijalne zaštite
 • rešenje o registraciji ustanove socijalne zaštite u Republici Srbiji
 • licenca za rad izdata od strane organa nadležnog za poslove socijalne zaštite

Vlasništvo nad nepokretnosti

 • uredno popunjen zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 • važeći lični dokument
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka 
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka
 • izvod iz lista nepokretnosti, izuzetno dokazom se može smatrati i drugi dokument kojim se dokazuje vlasništvo (overen kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, ostavinsko rešenje, rešenje o porezu na imovinu, sudska presuda, dokument o doživotnom pravu stanovanja i sl.)

 

5. Kategorije stranaca kojima privremeni boravak može da se odobri nezavisno od osnova za odobrenje privremenog boravka:

„Startup“

Stranci koji su u Republici Srbiji osnovali privredno društvo čija je inovaciona delatnost potvrđena od strane registrovanog naučno-tehnološkog parka, čiji je jedan od osnivača Republika Srbija, autonomna pokrajina, grad Beograd ili jedinica lokalne samouprave;

Prvi privremeni boravak se odobrava na jednu godinu, a prilikom podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka prilaže se i jedan od sledećih dokumenata:

 • dokaz da je u periodu važenja prethodno odobrenog privremenog boravka sa jednim ili više državlјana Republike Srbije zasnovan radni odnos na period koji je duži od perioda na koji se traži produženje privremenog boravka ili
 • dokaz da je u periodu važenja prethodno važećeg privremenog boravka privredno društvo koje je osnovano za inovacionu delatnost ostvarilo poslovni prihod u minimalnom iznosu od 1.000.000,00 din ili
 • dokument izdat od strane naučno-tehnološkog parka, kojim se potvrđuje da se privredno društvo i dalјe aktivno bavi inovacionom delatnošću

Investitor

Stranci koji vrše ulaganje u već registrovano privredno društvo u Republici Srbiji, odnosno u delatnost tog društva ulaganjem u osnovna materijalna i nematerijalna sredstva;

Prvi privremeni boravak se odobrava na šest meseci a prilikom podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka prilaže se i:

 • dokaz o uplati novčanog uloga u osnovni kapital već registrovanog privrednog društva u iznosu od minimum 5.000,00 evra odnosno u ekvivalentnoj vrednosti u dinarima ili drugoj stranoj valuti

Talenat

Stranci koji poseduju rešenje o profesionalnom priznavanju visokoškolske isprave izdato od strane nadležnog organa Republike Srbije;

Prvi privremeni boravak se odobrava na jednu godinu a prilikom podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka prilaže se i jedan od sledećih dokumenata:

 • ugovor o radu, ugovor o delu ili drugi ugovor kojim se dokazuje radno angažovanje stranog državlјanina u Republici Srbiji u skladu sa propisima o radu
 • izvod o registraciji pravnog lica u Republici Srbiji u periodu važenja prethodno važećeg privremenog boravka, čiji je strani državlјanin jedan od osnivača

Srpsko poreklo

Srpskim poreklom podnosioca zahteva smatra se krvno ili adoptivno srodstvo sa pretkom u pravoj liniji koji je državlјanin Republike Srbije ili državlјanin država prethodnica Republike Srbije, odnosno država čiji je Republika Srbija pravni sledbenik, odnosno koji se izjašnjava ili se izjašnjavao kao Srbin;

 • uredno popunjen zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 • važeći lični dokument
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse
 • izjava stanodavca da je saglasan da strani državlјanin ima prijavlјenu adresu stanovanja
 • domaća javna isprava ili strana javna isprava koja u skladu sa zakonom ima dokaznu snagu domaće javne isprave, kojom se može utvrditi srpsko poreklo podnosioca zahteva
 • krštenica Srpske pravoslavne crkve koju je izdala eparhija ili parohija crkve iz koje se može utvrditi srpsko poreklo podnosioca zahteva, odnosno njegovog pretka

 

Prvi privremeni boravak se odobrava na jednu godinu a prilikom podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka prilaže se i jedan od sledećih dokumenata:

 • ugovor o radu, ugovor o delu ili drugi ugovor kojim se dokazuje radno angažovanje stranog državlјanina u Republici Srbiji u skladu sa propisima o radu
 • izvod o registraciji pravnog lica u Republici Srbiji u periodu važenja prethodno važećeg privremenog boravka, čiji je strani državlјanin jedan od osnivača
 • uverenje o sticanju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije
 • potvrdu o primanjima u inostranstvu
 • uverenje o korišćenju prava na penziju ostvarenu u inostranstvu

 


DODATNE INFORMACIJE

Dokazom da stranac ima obezbeđena sredstva za izdržavanje smatra se:

 • potvrda o visini zarade (obračun zarade i slično);
 • ugovor o radu ili drugi ugovor u skladu sa propisima o radu;
 • dokaz o isplatama iz penzijskog osiguranja;
 • dokaz o upisu u Registar polјoprivrednih gazdinstava;
 • potvrda ili izvod o posedovanju sredstava na računu banke, u visini minimalne zarade koja je propisana u Republici Srbiji za godinu u kojoj se podnosi zahtev;
 • pisana garancija pravnog lica registrovanog u Republici Srbiji ili overena garancija fizičkog lica da će snositi troškove izdržavanja stranca tokom trajanja boravka, sa nekom od gore navedenih dokaza da davalac garancije poseduje sredstva.

Dokazom da je stranac zdravstveno osiguran smatra se:

 • evropska kartica zdravstvenog osiguranja, odnosno druga isprava kojom dokazuju da su osigurani u svojoj državi, u skladu sa propisima Republike Srbije o zdravstvenom osiguranju, za strane državlјane sa čijim državama Republika Srbija ima zaklјučen međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju smatra se.
 • polisa zdravstvenog osiguranja stranca;
 • dokaz o stipendiranju;
 • dokaz o posedovanju novčanih sredstava kojima se mogu pokriti troškovi pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno lečenja hroničnih bolesti;
 • pisana garancija pravnog lica ragistrovanog u Republici Srbiji ili overena garancija fizičkog lica da će pokriti troškove pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno lečenja hroničnih bolesti, sa dokazom da davalac garancije poseduje sredstva;
 • važeća kartica zdravstvenog osiguranja Republike Srbije.

Dokazi koji nisu izdati od strane nadležnih organa Republike Srbije dostavlјaju se sa prevodom ovlašćenog sudskog prevodioca.

Izjave koje stranac daje, a služe kao dokaz o ispunjenosti odgovarajućih zakonskih uslova za odobrenje privremenog boravka ili stalnog nastanjenja overavaju se kod javnog beležnika.