Građani

Kada je potrebno prijaviti ''odlazak u inostranstvo'' i da li je potrebno prijaviti ''povratak iz inostranstva'' i koji je postupak?

Shodno odredbi člana 19. Zakona o prebivalištu i boravištu građana (“Sl. glasnik RS”, br. 87/11), građani koji odlaze u inostranstvo sa namerom da neprekidno borave u inostranstvu duže od 90 dana dužni su da pre odlaska nadležnom organu prijave privremeni boravak u inostranstvu, kao i da prijave povratak u zemlju u roku od osam dana od dana povratka u mesto prebivališta.

Građani su dužni da prijave privremeni boravak u inostranstvu, kao i povratak u zemlju i za maloletna lica ukoliko ona putuju sa njima.

Podnosiocu prijave privremenog boravka u inostranstvu i povratka iz inostranstva izdaje se odgovarajuća potvrda.

Uz prijavu privremenog boravka u inostranstvu i povratka iz inostranstva, podnosilac prijave na uvid stavlja važeću ličnu kartu i putnu ispravu, i prilaže dokaz o uplaćenoj naknadi na ime republičke administrativne takse.