Građani

Da li je potrebno da sam oglašavam izgubljena dokumenta u "Službenom glasniku" ili to obavlja MUP RS?

Shodno članu 8. Zakona o izmena i dopunama Zakona o ličnoj karti, lična karta se oglašava nevažećom u "Službenom glasniku Republike Srbije" o trošku lica čija se lična karta oglašava nevažećom. Organ koji izdaje ličnu kartu, nakon donošenja rešenja o proglašenju lične karte nevažećom i dostavljanja rešenja "Službenom glasniku Republike Srbije" izdaje novu ličnu kartu. U vezi sa tim nije potrebno da sami oglašavate izgubljenu ličnu kartu u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Nadležni organ koji je izdao nestalu putnu ispravu rešenjem će proglasiti tu putnu ispravu nevažećom. Rešenje o proglašenju nestale putne isprave nevažećom oglašava se u ''Službenom glasniku RS'', o trošku stranke.

Prilikom prijave nestanka izgubljenih dokumenata građanin je dužan da priloži dokaz o uplaćenoj naknadi na ime republičke administrativne takse za prijavu nestanka lične karte, odnosno putne isprave i dokaz o uplaćenoj naknadi za oglašavanje rešenja o proglašenju lične karte, odnosno putne isprave nevažećom u ''Službenom glasniku Republike Srbije''

Iznosi naknada i brojevi žiro računa na koji se vrše uplate nalazi se u linku "Dokumenta građana - lične karte", odnosno u linku "Dokumenta građana - putne isprave".