Građani

Ako sam u knjigu državljana upisan rešenjem SMUP ili MUP šta je potrebno od dokumenata? Koliki je iznos takse za ovaj postupak?

Lica koja su stekla državljanstvo Republike Srbije rešenjem Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova u periodu od 1997. do 2003. godine, i na osnovu toga upisana u matičnu knjigu jugoslovenskih državljana, koja se vodi u ovom Ministarstvu, zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige jugoslovenskih držvljana podnose nadležnoj policijskoj stanici po mestu prebivališta odnosno boravišta lično ili preko ovlašćenog punomoćnika, a ukoliko lice boravi u inostranstvu zahtev se podnosi diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige jugoslovenskih državljana izuzetno se može poručiti i poštom, slanjem zahteva, uz prilaganje dokaza o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi (RAT), na adresu: MUP Republike Srbije, Uprava za upravne poslove, Odeljenje za državljanstvo i druge upravne poslove, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd. Zahtev za izdavanje izvoda je tipski obrazac – formular, i uz njega nije neophodno priložiti dodatnu dokumentaciju. Broj žiro računa može se preuzeti na linku dokumenta građana – brojevi žiro račun).

Licima koja su primljena u državljanstvo Republike Srbije rešenjem ovog Ministarstva, a po osnovu odredbi Zakona o državljanstvu Republike Srbije („Sl.glasnik RS“ br. 135/04 i 90/07), činjenica sticanja državljanstva Republike Srbije upisuje se u matične knjige nadležnih opština, koje su ovlašćene i za izdavanje uverenja o državljanstvu Republike Srbije.

Kako uverenja o državljanstvu Republike Srbije izdaju matične službe nadležne po mestu upisa lica u knjigu državljana, ne možemo se izjasniti o visini takse za izdavanje uverenja o državljanstvu, s obzirom da je utvrđivanje njihovog iznosa u nadležnosti Ministarstva pravde i državne uprave.