Грађани

5. Прелазак државне границе Републике Србије са пробном возачком дозволом

У случају кад возилом прелазите државну границу Републике Србије, Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гл. РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - УС, 55/ 14, 96/15 - др. закон, 9/16 - УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 –др. закони) прописано је:

Члан 178. став 1. да моторним возилом, односно скупом возила може самостално да управља возач који испуњава прописане услове и има возачку дозволу за управљање возилом оне категорије којим управља.

Такође чланом 184. став 1. истог закона прописано је да када управља моторним возилом, односно скупом возила возач мора имати код себе возачку, односно пробну дозволу и дужан је да, на захтев овлашћеног лица, дозволу да на увид.