Грађани

Процедура добијања извода из матичне књиге југословенских држављана?

Захтев (формулар) за извод може се поднети лично или преко пуномоћника преко полицијске управе односно полицијске станице према пребивалишту односно боравишту подносиоца захтева, односно путем поште, а уколико лице борави у иностранству преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије. У захтеву је потребно навести личне податке (име и презиме, име оца, датум, место и годину рођења).

Такса за извод је у износу од 500,00 динара, а број жиро рачуна је: 840-742221843-57 (позив на број може се преузети на линку документа грађана – бројеви жиро рачуна).