Грађани

Стално настањење странаца

Чланом 39. Закона о кретању и боравку странаца регулисано је питање сталног настањења странца у нашој земљи. У складу са наведеним, стално настањење може се одобрити странцу:

 • коме је неко од чланова уже породице (брачни друг, дете, родитељ) држављанин СЦГ или странац коме је одобрено стално настањење;
 • који је у браку са држављанином СЦГ;
 • који је југословенског порекла;
 • који је у нашој земљи уложио средства ради обављања привредне или друге делатности.

Изузев наведеног, стално настањење може се изузетно одобрити и другим странцима.

У складу са наведеним потребно је да надлежном органу унутрашњих послова по месту боравка, страни држављанин поднесе захтев за одобрење сталног настањења. Уз захтев потребно је доставити:

 • важећу путну исправу;
 • две фотографије формата 4x3цм;
 • уверење о здравственом стању;
 • сведочанство или други документ о стручној спреми (оверен препис или превод);
 • извод из матичне књиге рођених (оверен препис или превод);
 • извод из матичне књиге венчаних (оверен препис или превод);
 • пријаву стана (подручне полицијске управе, полицијске станице и полицијске испоставе);
 • доказ да има обезбеђена средства за издржавање.