Građani

Utvrđivanje državljanstva

Član 44. Zakona

 Za lice koje je steklo državljanstvo Republike Srbije, a nije upisano u matičnu knjigu rođenih ili u evidencije državljana Republike Srbije vođene po dosadašnjim propisima, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove utvrdiće državljanstvo tog lica na njegov zahtev, odnosno na zahtev nadležnog organa koji vodi postupak u vezi sa ostvarivanjem prava lica ili po službenoj dužnosti.

 Za podnošenje zahteva potrebno je sledeće:

a) izvod iz matične knjige rođenih (za lica koja su rođena u inostranstvu neophodno je priložiti original izvod iz matične knjige rođenih iz države rođenja);
b) dokaz o državljanstvu koje poseduje (ukoliko poseduje državljanstvo bivših republika SFRJ,  uverenje kada je i po kom osnovu isto stečeno);
v) kopiju važećeg identifikacionog dokumenta (ukoliko poseduje);
g) uverenje o državljanstvu Republike Srbije jednog ili oba roditelja u trenutku rođenja podnosioca zahteva (ukoliko je podnosilac zahteva rođen na teritoriji Republike Srbije, dovoljno je uverenje o državljanstvu  jednog roditelja u trenutku njegovog rođenja);
d) dokument kojim dokazuje pretpostavku državljanstva (npr. ranije rešenje opštinskog organa o sticanju državljanstva donetog po tada važećim propisima);
đ) uplatnica generisana na portalu eUprave.

 

NAPOMENA:

 Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, može pribaviti podatke iz službenih evidencija:

1. o ličnom stanju građana (matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih),

2. evidencije o državljanima Republike Srbije –uverenje o državljanstvu Republike Srbije,

3. kao i  druge podatke neophodne za odlučivanje iz drugih službenih evidencija koje vode nadležni organi Republike Srbije.

 Ukoliko stranka želi, navedena dokumenta može sama da pribavi i priloži uz podneti zahtev.