Građani

Prestanak državljanstva Republike Srbije odricanjem

Član 33. Zakona

 Punoletni državljanin Republike Srbije koji je rođen i živi u inostranstvu, a ima i strano državljanstvo može se do navršene 25. godine života odreći državljanstva Republike Srbije.

Za podnošenje zahteva potrebno je sledeće:

a) izjavu o odricanju od državljanstva Republike Srbije;
b) izvod iz matične knjige rođenih;
v) ukoliko je maloletno dete starije od 14. godina, potrebno je priložiti njegovu saglasnost sa zahtevom sa odricanje iz državljanstva Republike Srbije, koju potpisuje pred ovlašćenim licem nadležnog organa u Republici Srbiji ili pred diplomatsko-konzularnim predstavništvom Republike Srbije u inostranstvu;
g) uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
d) uverenje o stranom državljanstvu propisno overeno;
đ) dokaz o prebivalištu u inostranstvu (lična karta ili druga isprava nadležnog inostranog organa sa adresom prebivališta u inostranstvu);
e) uplatnica generisana na portalu eUprave.

 

NAPOMENA:

 

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, može pribaviti podatke iz službenih evidencija:

1. o ličnom stanju građana (matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih),

2. evidencije o državljanima Republike Srbije –uverenje o državljanstvu Republike Srbije,

3. kao i  druge podatke neophodne za odlučivanje iz drugih službenih evidencija koje vode nadležni organi Republike Srbije.

 

Ukoliko stranka želi, navedena dokumenta može sama da pribavi i priloži uz podneti zahtev.