Građani

Zahtev za prijem u drzavlјanstvo Republike Srbije lica koje je rođeno na teritoriji Republike Srbije

Član 16. Zakona

Lice koje je rođeno na teritoriji Republike Srbije može biti primljeno u državljanstvo Republike Srbije, ako je do podnošenja zahteva za prijem najmanje dve godine neprekidno boravilo na teritoriji Republike Srbije i ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

Za podnošenje zahteva potrebno je sledeće:

a) izvod iz matične knjige rođenih;
b) uverenje o državljanstvu;
v) izvod iz matične knjige venčanih;
g) fotokopija dokumenta sa fotografijom (pasoš ili lična karta);
d) potpisana izjava da Republiku Srbiju smatra svojom državom;
đ) dokaz o neprekidnom boravku na teritoriji Republike Srbije;
e) uplatnica generisana na portalu eUprave.

NAPOMENA:

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, može pribaviti podatke iz službenih evidencija:

1. o ličnom stanju građana (matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih);

2. evidencije o državljanima Republike Srbije –uverenje o državljanstvu Republike Srbije;

3. kao i  druge podatke neophodne za odlučivanje iz drugih službenih evidencija koje vode nadležni organi Republike Srbije.

Ukoliko stranka želi, navedena dokumenta može sama da pribavi i priloži uz podneti zahtev.