Građani

Zahtev za prijem iseljenika u državljanstvo Republike Srbije

Član 18. Zakona

Iseljenik i njegov potomak mogu biti primljeni u državljanstvo Republike Srbije ako su navršili 18 godina života i nije im oduzeta poslovna sposobnost i ako podnesu pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatraju svojom državom.

Bračni drug lica iz stava 1. ovog člana koje je steklo državljanstvo Republike Srbije može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

Pod iseljenikom, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se lice koje se iselilo iz Republike Srbije sa namerom da stalno živi u inostranstvu.

 

Za podnošenje zahteva potrebno je sledeće:

a) izvod iz matične knjige rođenih (za lica koja su rođena u inostranstvu neophodno je priložiti original izvod iz matične knjige rođenih iz države rođenja, kao i za decu ako su obuhvaćeni zahtevom);
b) izvod iz matične knjige venčanih;
v) dokaz o iseljeništvu (kopija isenjeničke vize, putni list, dokaz stranog organa o doseljenju u stranu državu ili izjava podnosioca zahteva na okolnosti iseljavanja za sebe ili svoje pretke, neki drugi dokaz koji bi ukazao na činjenicu iseljenja sa teritorije Republike Srbije);
g) ako je dete starije od 14 godina potrebna je njegova saglasnost;
d) pismena izjava da Republiku Srbiju smatraju svojom državom;
đ) uplatnica generisana na portalu eUprave.

Za prijem u državljanstvo Republike Srbije iseljenika nije potreban otpust iz stranog državljanstva, što znači da može imati dvojno državljanstvo.

 

NAPOMENA:

 Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, može pribaviti podatke iz službenih evidencija:

1. o ličnom stanju građana (matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih),

2. evidencije o državljanima Republike Srbije –uverenje o državljanstvu Republike Srbije,

3. kao i  druge podatke neophodne za odlučivanje iz drugih službenih evidencija koje vode nadležni organi Republike Srbije.

Ukoliko stranka želi, navedena dokumenta može sama da pribavi i priloži uz podneti zahtev.