Građani

Zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije pripadnika srpskog naroda

Član 23. Zakona

 Pripadnik srpskog naroda, koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, ima pavo da bude primljen u državljanstvo Republike Srbije bez otpusta iz stranog državljanstva, ako je navršio 18 godina života i nije mu oduzeta poslovna sposobnost i ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom  (Član 23. stav 1. Zakona).

 Za podnošenje zahteva potrebno je sledeće:

a) izvod iz matične knjige rođenih (za lica koja su rođena u inostranstvu neophodno je priložiti original izvod iz matične knjige rođenih iz države rođenja);
b) uverenje o državljanstvu;
v) izvod iz matične knjige venčanih;
g) fotokopija dokumenta sa fotografijom (pasoš ili lična karta);
d) potpisana izjava da Republiku Srbiju smatra svojom državom;
đ) za dete starije od 14 godina potrebna je njegova saglasnost;
e) izvod iz kaznene evidencije po mestu rođenja;
ž) dokaz o srpskom poreklu se po potrebi dokazuje javnom ispravom gde je evidentirana činjenica pripadnosti srpskom narodu ili neki od dokumenata u kojima se to lice ili njegov predak izjasnio kao pripadnik srpskog naroda);
z) uplatnica generisana na portalu eUprave.

Pod uslovima iz stava 1. ovog člana, u državljanstvo Republike Srbije može biti primljeno i lice rođeno u drugoj republici ranije SFRJ koje je imalo državljanstvo te republike ili je državljanin druge države nastale na teritoriji ranije SFRJ, koje kao izbeglo, prognano ili raseljeno lice boravi na teritoriji Republike Srbije ili je sa teritorije Republike Srbije izbeglo u inostranstvo (član 23. stav 2. Zakona).

 Za podnošenje zahteva potrebno je sledeće:

a) dokaz o izbegličkom  statusu (važeća izbeglička legitimacija);
b) izvod iz matične knjige rođenih (za lica koja su rođena u inostranstvu neophodno je priložiti original izvod iz matične knjige rođenih iz države rođenja);
v) uverenje o državljanstvu druge države nastale na teritoriji SFRJ ili republike koja je bila u sastavu SFRJ;
g) izvod iz matične knjige venčanih;
d) fotokopija lične karte ili druge javne isprave;
đ) potpisana izjava da Republiku Srbiju smatra svojom državom (na propisanom obrascu;
e) uplatnica generisana na portalu eUprave. 

NAPOMENA:

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, može pribaviti podatke iz službenih evidencija:

1. o ličnom stanju građana (matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih),

2. evidencije o državljanima Republike Srbije –uverenje o državljanstvu Republike Srbije,

3. kao i  druge podatke neophodne za odlučivanje iz drugih službenih evidencija koje vode nadležni organi Republike Srbije.

Ukoliko stranka želi, navedena dokumenta može sama da pribavi i priloži uz podneti zahtev.