Građani

Promet oružja, delova za oružje i municije

Prometom oružja, osnovnih delova za oružje i municije mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji za tu delatnost dobiju rešenje nadležnog organa. Zahtev se podnosi policijskoj upravi na čijoj teritoriji je sedište pravnog lica ili preduzetnika, pri čemu je uz navedeni zahtev neophodno sledeće:

  1. akt o sistematizaciji radnih mesta;
  2. dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o dugoročnom zakupu poslovnog prostora;
  3. mišljenje Sektora za vanredne situacije o ispunjenosti prostorno-tehničkih uslova za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije u prostorijama koje su u vlasništvu ili zakupu podnosioca zahteva;
  4. za vlasnike, odgovorna lica i lica zaposlena u pravnom licu ili kod preduzetnika koja po službenoj dužnosti dolaze u kontakt sa oružjem: uverenje od nadležnog osnovnog i višeg suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak; uverenje o obuci u rukovanju vatrenim oružjem (za pištolje i revolvere, lovačke puške sa olučenim cevima, lovačke puške sa glatkim cevima, malokalibarska puška i automatska puška); uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja;
  5. uplatnica generisana na portalu e-Uprave 

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja:

  • dokaz o upisu u odgovarajući registar;

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da prilože navedeni dokument ukolikoto žele.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama koje vode organi Republike Srbije.