Građani

Ponovno sticanje državljanstva Republike Srbije

Član 34. Zakona

 Lice koje je otpušteno iz državljanstva Republike Srbije i steklo strano državljanstvo i lice kome je na zahtev roditelja prestalo državljanstvo Republike Srbije otpustom ili odricanjem može ponovo steći državljanstvo Republike Srbije ako podnese zahtev za ponovno sticanje državljanstva Republike Srbije, ako je navršio 18 godina života i nije mu oduzeta poslovna sposobnost i ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

 Za podnošenje zahteva potrebno je sledeće:

a) izvod iz matične knjige rođenih (za lica koja su rođena u inostranstvu neophodno je priložiti original izvod iz matične knjige rođenih iz države rođenja);
b) dokaz o stranom državljanstvu;
v) potpisana izjava da Republiku Srbiju smatra svojom državom;
g) kopija dokumenta sa fotografijom (pasoš);
d) uplatnica generisana na portalu eUprave.

 

NAPOMENA:

 

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, može pribaviti podatke iz službenih evidencija:

1. o ličnom stanju građana (matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih),

2. evidencije o državljanima Republike Srbije –uverenje o državljanstvu Republike Srbije,

3. kao i  druge podatke neophodne za odlučivanje iz drugih službenih evidencija koje vode nadležni organi Republike Srbije.

 

Ukoliko stranka želi, navedena dokumenta može sama da pribavi i priloži uz podneti zahtev.