Građani

Zamena pravnika ovlašćenog za izdavanje registracionih nalepnica u ovlašćenom pravnom licu

Ako za vreme važenja datog ovlašćenja nastupe promene u činjeničnom stanju na osnovu koga je ocenjeno da su ispunjeni uslovi za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracionih nalepnica pravno lice, bez odlaganja obaveštava Ministarstvo unutrašnjih poslova o promenama koje su nastupile.

Ako je potrebno zameniti zaposlenog koji obavlja poslove izdavanja registracione nalepnice koji je privremeno odsutan - u periodu koji ne može biti duži od 45 dana , poslove izdavanja registracione nalepnice može da obavlja zaposleni koji je u radnom odnosu na određeno vreme sa nepunim radnim vremenom.

Uz zahtev pravno lice prilaže:

  1. Uplatnica generisana na portalu euprave 
  2. ugovor o radu kao dokaz da je privredno društvo koje podnosi zahtev, na poslovima izdavanja registracionih nalepnica zaposlilo diplomiranog pravnika na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, dokaz o prijavi na obavezno socijalno osiguranje, diplomu-uverenje kao dokaz da je zaposleni koji će obavljati poslove izdavanja registracionih nalepnica, završio diplomske akademske studije sa ostvarenih 240 ESPB bodova, odnosno osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine, iz naučne oblasti pravnih nauka koji je stekao zvanje diplomirani pravnik;
  3. dokaz (koji nije stariji od 30 dana) da zaposleni na poslovima izdavanja reg. nalepnica nije pod istragom niti se protiv njega vodi krivični postupak (uverenje nadležnog suda) i da nije osuđivan za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti (uverenje nadležne policijske uprave).

U slučaju da je potrebno zameniti zaposlenog koji obavlja poslove izdavanja registracione nalepnice zbog prestanka radnog odnosa ili pored zaposlenog lica je potrebno zaposliti još jedno lice koje će obavljati navedene poslove pored navedenih dokaza uz zahtev je potrebno priložiti ugovor o radu da je na poslovima izdavanja registracionih nalepnica zaposlilo diplomiranog pravnika na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.

Napominjemo da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako to stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.