Građani

Izdavanje ovlašćenja pravnom licu za izdavanje tablica za privremeno označavanje vozila (PROBA) i potvrda o njihovom korišćenju

Organ nadležan za registraciju vozila može na zahtev zainteresovanog pravnog lica, rešenjem ovlastiti to lice da u periodu najduže godinu dana, izdaje tablice za privremeno označavanje vozila i potvrde o njihovom korišćenju na način propisan Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i Pravilnikom o registraciji motornih i priključnih vozila.

Uz zahtev je neophodno da se priloži:

  1. dokaz da je privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti pružanja usluga u saobraćaju ili proizvodnje, odnosno prodaje vozila, odnosno za obavljanje poslova vezanih za te delatnosti predstavlja pretežan deo njegovih poslova;
  2. uplatnica generisana na portalu eUprave 
  3. dokaz o obezbeđenom poslovnom prostoru u kome će se obavljati poslovi izdavanja registracionih nalepnica, površine najmanje 12 kvadratnih metara, koji je izdvojen od ostalog prostora, obezbeđen od neovlašćenog pristupa trećih lica, sa mogućnošću predaje zahteva tako da podnosioci zahteva ne ulaze u prostoriju u kojoj se obavljaju  poslovi (prepis lista nepokretnosti izdat od nadležne službe za katastar i nepokretnosti, građevinska dozvola, upotrebna dozvola ili dr.) i ugovor o zakupu-korišćenju poslovnog prostora;
  4. ugovor o radu kao dokaz da je privredno društvo koje podnosi zahtev, na poslovima   izdavanja registracionih nalepnica zaposlilo diplomiranog pravnika na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, dokaz o prijavi na obavezno socijalno osiguranje, diplomu-uverenje kao dokaz da je zaposleni koji će obavljati poslove izdavanja registracionih nalepnica, završio diplomske akademske studije, iz naučne oblasti pravnih nauka koji je stekao zvanje diplomirani pravnik;
  5. dokaz o obezbeđenom pristupu internet mreži sa minimalnom brzinom  preuzimanja i slanja podataka od 128 Kb/s;
  6. dokaz (koji nije stariji od 30 dana) da zaposleni na poslovima izdavanja reg. nalepnica nije pod istragom niti se protiv njega vodi krivični postupak (uverenje nadležnog suda) i da nije osuđivan za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti (uverenje nadležne policijske uprave).

Pored navedenog, potrebno je obezbediti potrebnu opremu i sredstva za obavljanje poslova (radni sto, stolica, računar sa štampačem, metalna kasa za smeštaj tablica, zahteva za izdavanje tablica, potvrda o korišćenju tablica, registra i pečata).

Saglasno važećim Pravilnikom o registraciji  motornih i priključnih vozila, uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje, prilažu se originali ili kod organa državne uprave ili drugog nadležnog organa overene fotokopije  odgovarajućih rešenja, potvrda i izvoda kojima se dokazuje ispunjenost uslova, a koji nisu stariji od 30 dana.  

Napominjemo da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako to stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.