Građani

Dokumenti građana

 

Nova olakšica za građane - jedinstvena uplatnica preko usluge „Plati“, na eUpravi i veb-sajtu MUP-a

Obaveštenje o novom elektronskom servisu Ministrastva unutrašnjih poslova na portalu eUprave: „Zamena vozačke dozvole (dostavljanje na kućnu adresu)“

 


Obaveštenje

Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 24/18) koji je stupio na snagu dana 3.4.2018. godine. U usvojenim izmenama Zakona o državljanstvu propisano je da u državljanstvo Republike Srbije može biti primljen državljanin SFRJ ili državljanin druge republike SFRJ, odnosno državljanin druge države nastale na teritoriji SFRJ koji na dan 31.12.2016. godine i na dan podnošenja zahteva ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji (član 3. Zakona o  dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije). Zahtev za sticanje državljanstva po ovom članu može se podneti u roku od godinu dana od stupanja na snagu odnosno do 3.4.2019. godine.

U skladu sa članom 103. Zakona organ je dužan da po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje.

Ako službenu evidenciju vodi drugi organ, organ koji vodi postupak dužan je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana ako nije drugačije propisano. U skladu sa navedenim članom Zakona u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

S tim u vezi, stranka može i sama da stavi na uvid potrebnu dokumentaciju (izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu Republike Srbije i drugo) ukoliko joj ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti u roku od 15 dana, a kako bi njen zahtev bio rešen u što kraćem roku.

Kako Zakon o opštem upravnom postupku propisuje nov način postupanja prilikom prijema zahteva i rešavanje u upravnim poslovima, neophodno je da se stranka saglasi sa tim da se njeni podaci mogu obrađivati za svrhu određenog upravnog postupka (npr. izdavanje lične karte, putne isprave i drugo), u kojem slučaju potpisuje izjavu o saglasnosti za rukovanje podacima o ličnosti.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih i evidencije državljana Republike Srbije, a koje vode nadležni organi Republike Srbije.

Radi efikasnijeg rada na šalterima izjavu o saglasnosti za obradu i pribavljanje ličnih podataka možete preuzeti ovde (PDF).

 


Povezani dokumenti

Uredba o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksi za pružene usluge, ("Službeni glasnik RS", broj 51 od 19. jula 2019)
Iznosi iz tarife republičkih administrativnih taksi (vidi tabelu)

 

Rokovi za postupanje po zahtevima građana

I Propisani rokovi za postupanje po zahtevima građana:

  1. Lična karta – rok za rešavanje po zahtevu za izdavanje lične karte propisan je članom 17. Zakona o ličnoj karti, shodno kojem je nadležni organ dužan da izda ličnu kartu najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva, a u hitnim slučajevima (lečenje, bolest ili smrt člana porodice, neodložan službeni put) ili iz drugih opravdanih razloga i u kraćem roku.
  2. Prebivalište i boravište - rok za rešavanje po podnetoj prijavi prebivališta građanina propisan je članom 145. Zakona o opštem upravnom postupku, koji predviđa rok od 30, odnosno od 60 dana u slučajevima kada se o upravnoj stvari ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja.
  3. Putne isprave – rok za rešavanje po zahtevu za izdavanje putne isprave regulisan je članom 34. Zakona o putnim ispravama, shodno kojem je nadležni organ dužan da reši po zahtevu za izdavanje putne isprave, podnetom u zemlji, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u hitnim slučajevima (potreba za hitnim lečenjem u inostranstvu, obaveštenje o smrti, teškoj bolesti člana uže porodice itd.) ili iz drugih opravdanih razloga, nadležni organ dužan je da putnu ispravu izda najkasnije u roku od 48 sati, od trenutka podnošenja zahteva.
  4. Shodno pomenutim zakonskim odredbama, po zahtevu za izdavanje pasoša, koji je podnet preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije, organ nadležan za izdavanje pasoša dužan je da reši u roku od 60 dana, od dana podnošenja zahteva.
  5. Vozačka dozvola i registracija vozila – rok za postupanje po zahtevu stranaka za izdavanje saobraćajnih i vozačkih dozvola, kao i registracionih nalepnica propisan je članom 145. Zakona o opštem upravnom postupku, koji predviđa rok od 30, odnosno od 60 dana u slučajevima kada se o upravnoj stvari ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja.

II Prosečan – stvarni rok za izradu dokumenata (praksa):

  1. Lična karta – u praksi se izrađuje u prosečnom roku od tri do sedam dana
  2. Prebivalište i boravište – u praksi se prijavljuje odmah – dnevni nivo ažurnosti, osim u slučajevima kada je potrebno sprovoditi poseban ispitni postupak
  3. Putne isprave – u praksi se izrađuje u roku od tri do sedam dana
  4. Vozačka dozvola – u praksi se izrađuje u prosečnom roku od sedam dana
  5. Saobraćajna dozvola - u praksi se izrađuje u prosečnom roku od sedam dana