Грађани

Регистрација возила

Рачуни за уплату накнада за регистрацију возила

  1. Републичка административна такса 840-742221843-57, (број модела 97) (одобрење) према табели у зависности од општине
  2. Порез на употребу моторних возила 840-714511843-87, прималац "Јавни приходи", број модела 97 (одобрење) према списку
  3. Накнада за трошкове израде саобраћајне дозволе, регистарских таблица и регистрационе налепнице, рачун Завода за израду новчаница и кованог новца број 980-333-07 са позивом на број према списку: (PDF, Word).

НАПОМЕНА: бројеви рачуна за уплату комуналне таксе и других општинских такси за регистрацију возила истакнути су на огласним таблама у подручним полицијским управама

Повезани документи

Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила ("Службени гласник Републике Србије ", бр.71/17) (PDF)
Износи накнада за израду саобраћајних дозвола, регистарских таблица и регистрационе налепнице (PDF, Word)
Републичка административна такса (види табелу)
Порез на употребу возила (Word, PDF)
Износи тарифе републичких административних такси за регистрацију возила (PDF, Word)