Građani

Izdavanje nove probne vozačke dozvole zbog upisa nove kategorije

Ako lice sa probnom vozačkom dozvolom položi ispit za vozača vozila jednu od ostalih kategorija A1, A2, A, B1 i B probna vozačka dozvola za novostečenu kategoriju važiće do datuma važenja probne vozačke dozvole koja je prvo izdata.

Uz zahtev treba priložiti:

  1. lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravlјanje motornim vozilima novopoložene kategorije, koje nije starije od šest meseci;
  2. uverenje o položenom vozačkom ispitu za upravlјanje motornim vozilima novopoložene kategorije;
  3. važeću ličnu kartu na uvid;
  4. dokaz o plaćenoj naknadi troškova izrade vozačke dozvole (Word, PDF);
  5. dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Naknada za troškove izrade probne vozačke dozvole

uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: izrada probne vozačke dozvole
primalac: NBS – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
iznos: 294,00
žiro račun: 980-333-07
poziv na broj: 060703 (poziv na broj za sve opštine u Srbiji)

Naknada za republičku administrativnu taksu

uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: R.A.T.
primalac: budžet R Srbije
iznos: Republička administrativna taksa (vidi tabelu)
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu (PDF)

Primer uplatnice za uplatu republičke administrativne takse

Sva dokumenta i dokazi stavljaju se na uvid ili prilažu u originalu.