Грађани

Пријем у држављанство

Захтеви за стицање држављанства Републике Србије подносе се у полицијским управама по месту пребивалишта односно боравишта подносиоца захтева, а могу се поднети и преко надлежног дипломатско-конзуларног представништва Србије, при чему је неопходно приложити следећа документа:

 1. читко попуњен захтев (образац се може добити у полицијским станицама),
 2. извод из матичне књиге рођених,
 3. уверење о држављанству државе чији је подносилац држављанин (не старије од 6 месеци),
 4. извод из матичне књиге венчаних (за лица која су венчана),
 5. фотокопија документа са фотографијом (лична карта или пасош),
 6. потписана ИЗЈАВА да Републику Србију сматра својом државом (на прописаном обрасцу, који се може добити у полицијској станици),
 7. за дете старије од 14 година потребно је његово присуство, ради давања сагласности,
 8. доказ о уплаћеној такси тарифни број 39 (ВИДИ ТАБЕЛУ) и
 9. ако је уз захтев једног родитеља и захтев малолетног детета, потребно је приложити САГЛАСНОСТ другог родитеља за пријем у држављанство Републике Србије.
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: такса
прималац: Републичка административна такса
износ: ** (уписати износ одређен за тражену категорију)
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу (PDF)

Пример попуњавања уплатнице

Све доле наведене категорије лица плаћају накнаду за подношење и решавање захтева.

Прилагање додатних докумената и висина накнаде зависи од категорије подносиоца захтева.

 • Грађанин Србије, припадник српског народа, који нема пребивалиште на територији Републике Србије, уз захтев, поред горе наведих докумената прилаже и : доказ о боравишту; доказ о припадности српском народу (уверење о држављанству родитеља или претка, односно јавна исправа где је евидентирана чињеница држављанства Републике Србије уколико су припадници српског народа или неки од докумената у којима се то лице или његов предак изјаснио као припадник српског народа); доказ о уплаћеној такси тарифни број 39 . За решење о пријему у држављанство: Остали случајеви пријема (ВИДИ ТАБЕЛУ)
 • Лице рођено у другој републици раније СФРЈ које је имало држављанство те републике или је држављанин друге државе настале на територији раније СФРЈ, које као избегло, прогнано или расељено лице борави на територији Републике Србије или је избегло у иностранство, уз захтев, поред горе наведених докумената прилаже и: фотокопију избегличке легитимације;  доказ о уплаћеној такси тарифни број 39. За решење о пријему у држављанство Републике Србије: Избегла, прогнана и расељена лица (ВИДИ ТАБЕЛУ) .

НАПОМЕНА:

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из службене евиденције:

 • о личном стању грађана (матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих),
 • евиденције о држављанима Републике Србије –уверење о држављанству Републике Србије,
 • друге службене евиденције код надлежних органа у Републици Србији у којима су садржани подаци неопходни за одлучивање.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид следећа документа уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихов захтев био решен у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге, евиденције држављана Републике Србије и друге службене евиденције, које воде надлежни органи Републике Србије у којима су садржани подаци неопходни за одлучивање.