Грађани

Пријем у држављанство Републике Србије припадника српског народа, који нема пребивалиште на територији Републике Србије

Члан 23. Закона

Припадник српског народа, који нема пребивалиште на територији Републике Србије, има право да буде примљен у држављанство Републике Србије без отпуста из страног држављанства, ако је навршио 18 година живота и није му одузета пословна способност и ако поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом.

Под условима из става 1. овог члана, у држављанство Републике Србије може бити примљено и лице рођено у другој републици раније СФРЈ које је имало држављанство те републике или је држављанин друге државе настале на територији раније СФРЈ, које као избегло, прогнано или расељено лице борави на територији Републике Србије или је избегло у иностранство.

Уз ЗАХТЕВ по члану 23. став 1. Закона подносилац прилаже:

а) извод из матичне књиге рођених;
б) уверење о држављанству;
в) извод из матичне књиге венчаних;
г) фотокопија документа са фотографијом (пасош) или други документ (лична карта);
д) потписана изјава;
ђ) за дете старије од 14 година потребна је његова сагласност;
е) доказ о уплаћеној такси;
ж) доказ о српском пореклу (уверење о држављанству родитеља или претка, односно јавна исправа где је евидентирана чињеница држављанства Републике Србије или неки од докумената у којима се то лице или његов предак изјаснио као припадник српског народа).

Лица која су избегла на територију Републике Србије или у иностранство (члан 23. став 2, Закона) уз ЗАХТЕВ за стицање држављанства прилажу:

а) доказ о пребивалишту, односно боравишту (ако је лице избегло у иностранство доказ о истом);
б) извод из матичне књиге рођених;
в) уверење о држављанству друге државе настале на територији СФРЈ или републике која је била у саставу СФРЈ;
г) извод из матичне књиге венчаних;
д) фотокопија избегличке легитимације (ако је лице избегло у Републику Србију, односно СЦГ);
ђ) фотокопија личне карте или друге јавне исправе;
е) сагласност детета, ако захтев за дете старије од 14 година подноси родитељ;
ж) потписана изјава;
з) доказ о уплаћеној такси.