Грађани

Стицање држављанства пријемом

Питање пријема странца у држављанство Републике Србије регулисано је:

Чланом 14. Закона

Странац коме је сходно прописима о кретању и боравку странаца одобрено стално настањење у Републици Србији може бити, на свој захтев, примљен у држављанство Републике Србије, под условом:

  1. да је навршио 18 година живота и да му није одузета пословна способност;
  2. да има отпуст из страног држављанства или да поднесе доказ да ће отпуст добити ако буде примљен у држављанство Републике Србије;
  3. да је до подношења захтева најмање три године непрекидно имао пријављено пребивалиште на територији Републике Србије;
  4. да поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом.

Услов из тачке 2. става 1. овог члана испуњен је ако је захтев поднело лице без држављанства или лице које пружи доказ да ће по закону земље чији је држављанин изгубити држављанство пријемом у држављанство Републике Србије.

Ако страна држава не дозвољава отпуст из држављанства или за отпуст поставља услове које странац не може испунити, испуњеност услова из тачке 2. става 1. овог члана не тражи се ако подносилац захтева поднесе изјаву да се одриче страног држављанства у случају стицања држављанства Републике Србије.

Одрицање или губитак ранијег држављанства неће се захтевати ако то није могуће или се не може разумно очекивати.

Уз захтев подносилац прилаже:

а) оверену копију одобрења за стално настањење у Републици Србији;
б) извод из матичне књиге рођених (и за децу уколико су обухваћена захтевом);
в) извод из матичне књиге венчаних;
г) потврду – гаранцију (зајамчење) надлежног иностраног органа да ће отпуст добити ако буде примљен у држављанство Републике Србије, а у случају да је већ отпуштен из страног држављанства решење о отпусту из страног држављанства, или
- путну исправу која се издаје лицу без држављанства, или
- потврду или други документ надлежног иностраног органа да ће пријемом у држављанство Републике Србије по закону земље чији је држављанин аутоматски изгубити њено држављанство, или
- изјаву да се одриче страног држављанства ако стекне држављанство Републике Србије (под условима из члана 12. став 3. Закона).

Уколико су захтевом обухваћена и деца и за њих се прилаже један од наведених докумената, уколико нису обухваћена у исправи која се односи на подносиоца захтева. Ако је дете старије од 14 година, прилаже се и његова писмена сагласност да жели да стекне држављанство Републике Србије, односно да је сагласно са изјавом родитеља-подносиоца захтева о одрицању од страног држављанства ако стекне држављанство Републике Србије.
д) доказ о пребивалишту (најмање три године) и фотокопију личне карте за странце;
ђ) доказ о уплаћеној такси.

Члан 17. Закона

Странац који је најмање три године у брачној заједници са држављанином Републике Србије и коме је одобрено стално настањење у Републици Србији може бити примљен у држављанство Републике Србије ако поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом.

Уз захтев подносилац прилаже:

а) оверену копију одобрења за стално настањење у Републици Србији;
б) извод из матичне књиге рођених (и за децу уколико су обухваћена захтевом);
в) извод из матичне књиге венчаних (не старији од 6 месеци као доказ да је најмање три године у брачној заједници);
г) потписана ИЗЈАВА да Републику Србију сматра својом државом;
д) фотокопију личне карте за странце;
ђ) доказ о уплаћеној такси.

Уколико су захтевом обухваћена и деца и за њих се прилаже један од наведених докумената, уколико нису обухваћена у исправи која се односи на подносиоца захтева. Ако је дете старије од 14 година, прилаже се и његова писмена сагласност да жели да стекне држављанство Републике Србије, односно да је сагласно са изјавом родитеља-подносиоца захтева о одрицању од страног држављанства ако стекне држављанство Републике Србије.