Грађани

Личне карте за грађане којима је одређен или измењен назив улице и кућни број

У складу са Закључцима Владе Републике Србије 05 број 205-684/2019 од 24.1.2019. године и 05 број 205-2571/2019 од 21.3.2019. године, организационе јединице Министарства издају личне карте са микроконтролером (чипом), као и трајне личне карте, без плаћања прописаних накнада на име цене обрасца и трошкова техничке израде личне карте грађанима којима се издаје нови документ у случају када се уписује адреса пребивалишта у личну карту због утврђивања назива улица и кућних бројева за улице које претходно нису имале назив, односно кућни број, као и у случају промене постојећих назива улица и пренумерације постојећих кућних бројева, у оквиру националног пројекта ажурирања Адресног регистра.  У наведеним случајевима, потребно је да грађани ставе на увид уговор о купопродаји или власнички лист и др., без обзира на датум њиховог издавања,  у којима су назначени подаци о: власнику-кориснику те стамбене јединице, као и назив општине, назив катастарске општине, број објекта, број катастарске парцеле и подброј парцеле на којој се стамбена јединица налази,  како би надлежне организационе јединице овог министарства могле да изврше преузимање података о утврђеном називу улице и кућном броју објекта у којем грађани живе из базе података Републичког геодетског завода, односно да уз сагласност грађана затраже службеним путем наведени податак.

Обавештење о утврђивању назива улице или кућног броја, односно о промени постојећег назива улице или пренумерацији кућног броја, које издају надлежне Службе за катастар непокретности, грађани могу приложити и сами, уколико то желе.

У овом поступку грађани нису у обавези да подносе захтев за пријаву пребивалишта, нити да прилажу доказ о уплати републичке административне таксе, јер и даље живе у истим стамбеним јединицама.

Не сматра се променом пребивалишта у складу са Законом о пребивалишту и боравишту грађана промена назива улице и кућног броја, а да адреса становања фактички није промењена, те не постоји обавеза издавања новог пасоша и нове саобраћајне дозволе због те чињенице.         

Податак о адреси становања са новим називом улице и кућним бројем ће се уписати приликом издавања новог пасоша и нове саобраћајне дозволе због истека важења претходно издатог пасоша, односно саобраћајне дозволе.

Напомињемо да можете извршити замену пасоша и саобраћајне дозволе због промене назива улице и кућног броја уколико је то потребно ради прилагања органу у иностранству, којом приликом је неопходно да приложите доказ о извршеној уплати прописаних накнада и такси за издавање ових докумената, с обзиром на то да наведеним Закључком није регулисано да ови трошкови  падају на терет буџета Републике Србије.