Грађани

Шта треба да радите када установите нестанак личне карте?

Сходно одредби члана 22. Закона о личној карти ("Службени гласник РС" број 62/06 и 36/11), лице које остане без личне карте дужно је без одлагања да пријави нестанак личне карте надлежном органу.

  • Лице које изгуби личну карту дужно је да се обрати организационој јединици Министарства унутрашњих послова по месту свог пребивалишта, која ће несталу личну карту решењем прогласити неважећом.
  • Лична карта која је решењем проглашена неважећом, оглашава се у „Службеном гласнику Републике Србије“, о трошку лица чија се лична карта оглашава неважећом.
  • Након доношења решења о проглашењу личне карте неважећом и достављања истог „Службеном гласнику Републике Србије" , грађанин ће бити у могућности да поднесе захтев за издавање нове личне карте.

Приликом пријаве нестанка личне карте грађанин је дужан да приложи доказ о уплаћеној накнади на име републичке административне таксе за пријаву нестанка личне карте и доказ о уплаћеној накнади за оглашавање решења о проглашењу личне карте неважећом у " Службеном гласнику Републике Србије".

Накнада за пријаву нестанка личне карте

уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: такса
прималац: Р.А.Т
износ: Републичка административна такса по тарифном броју 1. и по тарифном броју 9.
види табелу (Word, PDF)
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: шифра општине пребивалишта
види табелу (Word, PDF)

Накнада за оглашавање решења о проглашењу личне карте неважећом у "Службеном гласнику Републике Србије"

уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: трошкови оглашавања
прималац: ЈП Службени гласник Републике Србије - огласно одељење
износ: 798,00
жиро рачун: 160-14944-58