Грађани

Биометријска лична карта

Захтев за издавање биометријске личне карте подноси се лично у полицијској управи или станици, по месту пријављеног пребивалишта, односно боравишта, при чему је за издавање наведеног документа неопходно следеће:

 1. претходно издата лична карта или (уколико је изгубљена) друга важећа исправа из које се може утврдити идентитет подносиоца захтева (нпр. пасош или возачка дозвола);
 2. уплатница генерисана  на порталу еУправе;
 3. по жељи, није обавезно, фотографија величине 50х50 мм (која верно приказује лик подносиоца захтева, на једнобојној сивој позадини, не старија од шест месеци и која испуњава услове прописане у члану 21. Правилника о личној карти) за лице коме се први пут издаје биометријска лична карта.

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из следећих докумената:

 • извода из матичне књиге рођених (у случају првог издавања биометријске личне  карте, а сваки наредни пут само у случају да је дошло до промене неког од личних података подносиоца захтева евидентираних у наведеном документу);
 • уверења о држављанству (у случају првог издавања биометријске личне карте, а сваки наредни пут само у случају да је дошло до промене неког од личних података подносиоца захтева евидентираних у наведеном документу);
 • извода из матичне књиге венчаних (у случају промене презимена приликом склапања брака).

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид наведена документа  уколико  то желе.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге рођених и евиденције држављана Републике Србије, а које воде надлежни органи Републике Србије.

Напомена:                                            

Извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије подносилац захтева за издавање биометријске личне карте ставља на увид само приликом првог издавања биометријске личне карте, а сваки наредни пут само у случају да је дошло до промене неког од личних података евидентираних у наведеним документима подносиоца захтева.

Грађани се приликом подношења захтева за издавање личне карте изјашњавају да ли желе личну карту са чипом или без чипа.

Грађани који изаберу личну карту на обрасцу у који је уграђен микроконтролер (чип), нису у обавези да приликом промене адресе пребивалишта подносе захтев за издавање нове личне карте и поново плаћају накнаде за издавање исте, док грађани који поседују личну карту без чипа, приликом сваке промене адресе пребивалишта подносе и захтев за издавање нове личне карте.

Надлежни орган је дужан да изда личну карту најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Чланом 11. Закона о изменама и допунама Закона о личној карти (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 36/11) прописано је да лична карта издата пре дана почетка примене Закона о личној карти (“Службени гласник Републике Србије“ број 62/06), важи до рока наведеног у личној карти, а најдуже до 31.12.2016. године – до ког рока важе и личне карте издате након почетка примене наведеног Закона о личној карти, чији је рок важења 27. јули 2011. године.

Лична карта издата на старом обрасцу, у коју је уписан рок важења 27. јули 2011. године, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о личној карти важи до 31.12.2016. године.

Издавање биометријске личне карте малолетном лицу

Малолетно лице са навршених 16 година живота, које има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије дужно је да има личну карту.

 • Малолетно лице старије од десет година живота (дете) има право, али не и обавезу да поседује личну карту.
 • За малолетно лице, захтев за издавање личне карте подноси један од родитеља уз писмену сагласност другог родитеља.
 • Малолетном лицу старијем од 16 година издаће се лична карта и без сагласности другог родитеља, уколико тај родитељ не врши родитељско право.
 • Детету ће се издати лична карта и без сагласности другог родитеља уколико тај родитељ не врши родитељско право, уз потврду надлежног органа старатељства да је издавање личне карте у интересу детета.
 • За издавање прве личне карте малолетном лицу неопходна је уплатница генерисана на порталу еУправе и по жељи, није обавезно, фотографија величине 50х50 мм (која верно приказује лик детета, на једнобојној сивој позадини, не старија од шест месеци и која испуњава услове прописане у члану 21. Правилника о личној карти).

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност родитеља, односно старатеља прибавља податке из следећих докумената:

 •  извода из матичне књиге рођених за дете (у случају првог издавања биометријске личне карте, а сваки наредни пут само у случају да је дошло до промене неког од личних података детета, односно родитеља или старатеља као подносиоца захтева евидентираних у  наведеном документу);
 • уверења о држављанству (у случају првог издавања биометријске личне карте, а сваки наредни пут само у случају да је дошло до промене неког од личних података детета односно родитеља, као подносиоца захтева евидентираних у наведеном документу).

Родитељи, односно стaратељи могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид наведена документа уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихов захтев био решен у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге рођених и евиденције држављана Републике Србије, а које воде надлежни органи Републике Србије.

 

ЗАКАЖИ ТЕРМИН ( еУправа)