Građani

Dozvola za nošenje oružja

Fizičkom licu koje ima registrovano oružje za ličnu bezbednost iz kategorije B može se izdati dozvola za nošenje oružja. Lice koje želi da nosi oružje za ličnu bezbednost podnosi zahtev organizacionoj jedinici ovog ministarstva prema mestu svog prebivališta, uz koji je, pored dokaza koji ukazuju da mu je lična bezbednost bitno ugrožena ili bi mogla biti ugrožena neophodno sledeće:

  • važeća biometrijska lična karta (na uvid);
  • oružni list za oružje za ličnu bezbednost u koji je ugrađen mikrokontroler-čip (na uvid);
  • uplatnica generisana na portalu e-Uprave

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja:

  • uverenje od nadležnog osnovnog i višeg suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak.

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da prilože navedeni dokument ukoliko to žele.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama koje vode organi Republike Srbije.