Грађани

Набавка оружја, делова за оружје и муниције

Набавка оружја

  • Физичка лица подносе лично захтев за издавање одобрења за набавку оружја из категорије Б (образац број 1) у организационој јединици овог министарства према месту пребивалишта подносиоца захтева при чему је неопходно приложити следећа документа:
  1. важећу биометријску личну карту;
  2. уверење о обуци у руковању ватреним оружјем, за оружје за које се подноси захтев за набавку, осим конвертибилног (обуке су ослобођени запослени и пензионисани припадници државних органа који по службеној дужности носе или су раније носили оружје, професионална и пензионисана војна лица, резервне војне старешине и спортски стрелци који наступају у дисциплинама са ватреним оружјем);
  3. уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја;
  4. доставе доказ о оправданости разлога за набављање оружја;
  5. доказ о уплаћеној такси.

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља:

  • Уверење од надлежног основног и вишег суда да се против лица не води кривични поступак.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да приложе наведени документ уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихови захтеви били решени у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама које воде органи Републике Србије.

Одобрење за набављање оружја важи шест месеци од дана издавања.

 

Набавка делова за оружје

Физичка лица подносе лично захтев за издавање одобрења за набавку делова за оружје (образац број 1) у полицијској станици на чијој територији подносилац захтева има пребивалиште, при чему је неопходно приложити:

  1. важећу личну карту;
  2. оружни лист;
  3. доказ о уплаћеној такси.

Одобрење за набављање делова за оружје важи шест месеци од дана издавања.