Грађани

Набавка оружја, делова за оружје и муниције и регистрација оружја за правна лица

Правна лица и предузетници могу, уз одобрење надлежног органа, односно уз пријаву надлежном органу, набављати оружје и основне делове оружја уколико је то у складу са делатношћу којом се баве. Захтев подносе организационој јединици овог министарства према месту седишта. Приликом првог подношења захтева за набавку оружја прилажу следећа документа:

  1. доказ о праву власништва или уговор о дугорочном закупу пословног простора;
  2. мишљење Сектора за ванредне ситуације о испуњености просторно-техничких услова за безбедно смештње и чување оружја и муниције у просторијама које су у власништву или закупу подносиоца захтева;
  3. акт о систематизацији радних места;
  4. доказ који оправдава набављање оружја;
  5. доказ о уплаћеној такси за набављање одређене врсте оружја.

 

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља:

  • уверење од надлежног oсновног и вишег суда да се против лица не води кривични поступак.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да приложе наведени документ уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихови захтеви били решени у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама које воде органи Републике Србије.