Građani

Obuka u rukovanju vatrenim oružjem

Obukom u rukovanju vatrenim oružjem mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji za tu delatnost dobiju rešenje nadležnog organa. Uz zahtev za izdavanje rešenja kojim se odobrava obuka u rukovanju vatrenim oružjem neophodno je sledeće:

  1. akt o sistematizaciji radnih mesta;
  2. za vlasnike, odgovorna lica i lica zaposlena u pravnom licu ili kod preduzetnika koja po službenoj dužnosti dolaze u kontakt sa oružjem: uverenje od nadležnog osnovnog i višeg suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak; uverenje o obuci u rukovanju vatrenim oružjem; uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja;
  3. dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o dugoročnom zakupu poslovnog prostora i strelišta;
  4. mišljenje Sektora za vanredne situacije o ispunjenosti prostorno-tehničkih uslova za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije u prostorijama koje su u vlasništvu ili zakupu podnosioca zahteva;
  5. balistički elaborat za strelište;
  6. dokaz o potrebnoj stručnosti predavača koji izvode teoretski i praktični deo obuke;


Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz sledećeg dokumenta:

  • dokaz o upisu u odgovarajući registar;

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da prilože navedeni dokument ukoliko  to žele.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama koje vode organi Republike Srbije.