Грађани

Обука у руковању ватреним оружјем

Обуком у руковању ватреним оружјем могу се бавити правна лица и предузетници који за ту делатност добију решење надлежног органа. Уз захтев за издавање решења којим се одобрава обука у руковању ватреним оружјем неопходно je следеће:

  1. акт о систематизацији радних места;
  2. за власнике, одговорна лица и лица запослена у правном лицу или код предузетника која по службеној дужности долазе у контакт са оружјем: уверење од надлежног основног и вишег суда да се против лица не води кривични поступак; уверење о обуци у руковању ватреним оружјем; уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја;
  3. доказ о праву власништва или уговор о дугорочном закупу пословног простора и стрелишта;
  4. мишљење Сектора за ванредне ситуације о испуњености просторно-техничких услова за безбедно смештање и чување оружја и муниције у просторијама које су у власништву или закупу подносиоца захтева;
  5. балистички елаборат за стрелиште;
  6. доказ о потребној стручности предавача који изводе теоретски и практични део обуке;


Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из следећег документа:

  • доказ о упису у одговарајући регистар;

Грађани могу и сами да прибаве, односно да приложе наведени документ уколико  то желе.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама које воде органи Републике Србије.